1679

พิษณุโลก ผลการเลือกตั้งนายก อบต. 76 แห่ง คะแนนเท่ากัน 1 แห่ง จับสลากภายใน 3  วัน

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน กรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิษณุโลก รายงานผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.) 76 แห่งของจังหวัดพิษณุโลก อย่างไม่เป็นทางการ และมีผลคะแนนเท่ากัน 1 แห่ง คือ อบต.วังน้ำคู้ อำเภอเมืองพิษณุโลก ระหว่าง จ.ส.อ.พินิจ อาจคิดการ กับนายวิเศษ ยาคล้าย  1,213 คะแนน ซึ่งต้องมีการจับสลากภายใน 3 วัน โเยผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการจับสลาก ณ ที่ทำการ กกต.ประจำเขตเลือกตั้ง

รายงานแจ้งว่า สำหรับวันกำหนดการจับสลากของ ผลการนับคะแนนของผู้สมัครรับเลือกตั้งนายก อบต.วังน้ำคู้ ที่มีคะแนนเท่ากันจะมีการจับฉลาก เวลา 14:00 น วันที่ 29 พฤศจิกายน นี้ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้

หมวด 13
วิธีการจับสลากกรณีผู้สมัตรสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นได้คะแนนเลือกตั้งมากที่สุดเท่ากัน

ข้อ 181 กรณีที่ผู้สมัครได้คะแนนเลือกตั้งเท่ากันนเป็นเหตุให้มีสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเกินจำนวนที่จะพึ่งมีในเขตเลือกตั้งนั้  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ผู้สมัครได้คะแนนเลือกตั้งเท่ากันจัดให้มีการจับสลากภายในสามวันนับแต่วันประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้ง พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้สมัครทราบ กำหนด วัน เวลา และสถานที่จับสลากดังกล่าว

ข้อ 182  การจับสลาก ให้ดำเนินการ ดังนี้
(1)จับสลากครั้งที่หนึ่ง ให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเ เขียนชื่อผู้สมัครที่ได้คะแนนเลือกตั้งเท่ากัน ที่จะต้องจับสลากบนสลากที่เหมือนกัน แล้วใส่ในภาชนะทึบแสง ทำการเขย่าภาชนะให้สลากคละกัน เพื่อไม่ให้ทราบว่าเปีนสลากของผู้สมัครใด แล้วให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้จับสลากชื่อผู้สมัครจากในภาชนะขึ้นมาครั้งละหนึ่งใบ ซื่อผู้สมัครใดที่ถูกจับมาเป็นลำดับแรกให้ถือว่าผู้สมัครนั้นเป็นผู้มีสิทธิจับสลาก เพื่อได้รับเลือกตั้งก่อน ชื่อผู้สมัครใดที่ถูกจับมาเป็นลำดับถัดไปให้ถือว่าผู้สมัครนั้นเป็นผู้มีสิทธิจับสลาก เพื่อได้รับเลือกตั้ง เป็นลำดับถัดไปตามลำดับจนครบทุกคนที่ได้คะแนนเลือกตั้งเท่ากัน

(2) การจับสถากครั้งที่สอง ให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำสลากเท่ากับ
จำนวนผู้สมัครที่จะต้องจับสลาก ซึ่งมีข้อความในสลากว่า “ได้รับเลือกตั้ง” เท่าจำนวนที่ยังขาดอยู่ นอกจากนั้นเป็น
สลากซึ่งมีช้อความว่า “ไม่ใด้รับเลือกตั้ง” ผู้สมัครผู้ใดจับสลาก ซึ่งมีข้อความว่า “ได้รับเลือกตั้ง” ผู้นั้นเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

การจับสลากให้กระทำต่อหน้าผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และให้บันทึกแสดงผลการจับสลากตามแบบ ส.ถ/ผ.ถ 5 /9 แล้วรายงานผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดและคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยเร็ว

ข้อ 183 เมื่อถึงกำหนดเวลาการจับสลากแล้ว หากผู้สมัครทราบวัน เวลา และสถานที่จับสลาก แล้วไม่มาหรือมาแต่ไม่ยืนยอมจับสลาก ให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้จับสลากแทน และให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกเหตุการณ์ไว้ในแบบ ส.ถ./ผ.ถ. 5/9 แล้
<span;>วรายงานผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดและคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยเร็ว