พิษณุโลก อนุญาตจัดกิจกรรม 200 คน หากเกินต้องขอล่วงหน้าก่อน 7 วัน

589

พิษณุโลก อนุญาตจัดกิจกรรม 200 คน หากเกินต้องขอล่วงหน้าก่อน 7 วัน

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก กำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ประชุมมีมติให้คงมาตรการ เดิม โดยขยายระยะเวลาบังคับถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ยกเว้น

– การจัดการประชุม อบรม หรือสัมมนา อนุญาตให้มีการ ดำเนินการได้ในโรงแรมที่ผ่านการประเมินมาตรฐาน Thai Stop Covid Plus จํากัดจํานวนคนรวมไม่เกิน 200 คน โดยให้แจ้งต่อ เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ เพื่อกำกับติดตามให้ เป็นไปตามมาตรการที่กำหนด หากจำนวนมากกว่า 200 คนขึ้น ไปให้ขออนุญาตต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ล่วงหน้าไม่ น้อยกว่า 7 วัน ทําการ

– งดการจัดงานสังสรรค์ งานเลี้ยง หรืองานรื่นเริง เว้นแต่งาน ประเพณี ได้แก่ งานมงคลสมรส งานอุปสมบท และ งานสวด พระอภิธรรมและงานฌาปนกิจศพ อนุญาตให้จัดกิจกรรมได้โดย จํานวนคนไม่เกิน 200 คน และให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน โรคที่ทางราชการกําหนดอย่างเคร่งครัด ขอให้ผู้จัดงานและ ผู้ร่วมงานงดรับประทานอาหารร่วมกันโดยให้พิจารณาจัดเลี้ยง อาหารผู้ร่วมงานเป็นอาหารกล่อง หรือจัดชุดอาหารเป็น รายบุคคล และงดการจัดเลี้ยงสุราหรือ เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ อนุโลมให้มีการจัดการแสดงดนตรีและมหรสพให้พิจารณาตาม ความเหมาะสมและความจำเป็นของลักษณะงานนั้น และอนุญาตให้ผู้เข้าร่วมงานเฉพาะญาติพี่น้องในพื้นที่จังหวัดเท่านั้น ทั้งนี้ให้ผู้จัดกิจกรรมแจ้งต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ เพื่อกำกับติดตามให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนด

มติที่ประชุมอนุมัติการเพิ่มสูตรการฉีดวัคซีนโควิด 19จังหวัดพิษณุโลก ตามแนวทางของกรมควบคุมโรค และอนุมัติให้มีการกระตุ้นเข็ม 3 สำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีน Sinopharmเข็ม 1 และเข็ม 2 โดยให้กระตุ้น เข็ม 3 ด้วยAstraZenecaหรือ Pfizer (ตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป หลังฉีดเข็มที่ 2 และหากมีวัคซีนเพียงพอสามารถให้ได้ตั้งแต่ 4 สัปดาห์ขึ้นไป)สําหรับ การฉีดเข็มที่ 1 Sinovac และเข็ม 2 AstraZeneca1ยังไม่ต้องกระตุ้นเข็มที่ 3