รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก-ผอ.คว้ารางวัลดีเด่น มูลนิธิเพื่อสังคมไทย “ชนะเลิศ”ผลงานนวัตกรรม COVID BOX แก้ไขการแพร่ระบาดโควิด-19

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคทึ่ 3 ได้เผยแพร่ข่าวโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก มณฑลทหารบกที่ 35 ได้รับรางวัล “ชนะเลิศ” ผลงานนวัตกรรม “COVID BOX” นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางการแพทย์ ในการประชุมวิชาการพระมงกุฎเกล้า ครั้งที่ 49 ประจำปี 2564 เมื่แวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564  ที่ผ่านมาในหัวข้อเรื่อง ความปลอดภัยด้านการรักษาพยาบาล และการป้องกัน (Healthcare Security and Protection) โดยนวัตกรรม COVID BOX มีการใช้งานมาแล้วประมาณ 2 ปี ตั้งแต่เริ่มมีการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งใช้ในการเก็บสิ่งส่งตรวจไปแล้วกว่า 10,235 ราย โดยสิ่งประดิษฐ์ดังกล่าว ได้สร้างประโยชน์ให้แก่สังคมเป็นอย่างมาก

นอกจากนั้น เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหักมณฑลทหารบกที่ 35 ได้รับเกียรติบัตรรางวัลเกียรติยศ “องค์กรดีเด่นแห่งปี” ประจำปี 2564  สาขาองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติมูลนิธิเพื่อสังคมไทย เห็นว่าองค์กรนี้ได้ทำประโยชน์ให้กับส่วนรวมสังคมและประเทศชาติ พร้อมทั้งมีการตอบแทนคุณแผ่นดินในรูปแบบต่างๆเห็นสมควรยกย่องให้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคมและสาธารณชนสืบไป

พร้อมกันนี้มูลนิธิเพื่อสังคมไทย ได้มอบประกาศเกียรติคุณ พันเอก สมัย ขำพันธ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก ได้รับเกียรติบัตรรางวัลเกียรติยศ “นักบริหารดีเด่นแห่งปี”ประจำปี 2564  สาขาผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติมูลนิธิเพื่อสังคมไทย เห็นว่า “บุคคล”นี้ ได้ทำประโยชน์ให้กับส่วนรวมสังคมและประเทศชาติ พร้อมทั้งมีการตอบแทนคุณแผ่นดินในรูปแบบต่างๆเห็นสมควรยกย่องให้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคมและสาธารณชนสืบไป

สำหรับประธานในพิธีมอบ พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี/กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส ตามโครงการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก มณฑลทหารบกที่ 35 ได้ทำการคิดค้นและพัฒนา ตู้ “COVID BOX” ตู้ตรวจเชื้อความดันบวก Swab Test Positive Pressure เพื่อใช้ในการเก็บสิ่งส่งตรวจสารคัดหลั่งจากผู้ป่วย สนับสนุน ช่วยเหลือ ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยแผนกพยาธิวิทยาร่วมกับหมวดพลเสนารักษ์ โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก   ที่ช่วยในการป้องกันไม่ให้นักเทคนิคการแพทย์ ผู้ทำการเก็บสิ่งส่งตรวจสัมผัสสารคัดหลั่งจากผู้ป่วย โดยนำตู้โทรศัพท์สาธารณะที่ไม่ได้ใช้แล้ว ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) อุตรดิตถ์  มาดัดแปลงให้มีช่องสำหรับสอดมือ เพื่อใช้เก็บสิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วย พร้อมทั้งมีการติดตั้งพัดลมสร้าง Positive Pressure เพื่อป้องกัน ไม่ให้ละอองฝอย (Aerosol) กระจายเข้าหาผู้ตรวจ ชนิดมีแผ่นกรอง HEPA-Filter และไฟส่องส่องสว่างภายในตู้ เพื่อลดความเสี่ยงในการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ป่วยให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ตลอดจนเป็นการลดการใช้ชุด PPE ที่มีจำนวนจำกัด

ทั้งนี้ พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 3 ได้มีนโยบายและสั่งการให้หน่วยทหารในพื้นที่ภาคเหนือ ได้มีการเตรียมความพร้อมทั้งบุคลากร, ยุทโธปกรณ์ และอาคารสถานที่ของกองทัพภาคที่ 3 ทุกแห่ง ให้การสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เมื่อได้รับการร้องขอ หรือประสานจากคณะกรรมการควบคุมโรคของแต่ละจังหวัดอย่างเร่งด่วน เพื่อดูแลพี่น้องประชาชน ให้ผ่านพ้นสถานการณ์วิกฤตโควิด-19 ได้อย่างปลอดภัยร่วมกัน ทำให้สังคมไทยกลับมาเข้มแข็งและประเทศเดินหน้าต่อไปในอนาคต