พิษณุโลก “จุติ ไกรฤกษ์”เปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมทุกกลุ่มเป้าหมายและช่วงวัย ตั้งเป้าในปี 65 ครบทุกตำบล

931

พิษณุโลก “จุติ ไกรฤกษ์”เปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมทุกกลุ่มเป้าหมายและช่วงวัย ตั้งเป้าในปี 65 ครบทุกตำบล

วันที่ 21 พ.ย. 64 เวลา  13.00 น. นายจุติ  ไกรฤกษ์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.)นายอนุกูล ปีดแก้ว อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พร้อมด้วยนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก และคณะผู้บริหารกระทรวง พม. ลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก เพื่อเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมเทศบาลตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก นับเป็นศูนย์ฯ แห่งแรกของอำเภอบางระกำ ที่ต้องการให้บริการประชาชนอย่างครอบ คลุม ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายและทุกช่วงวัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเปราะบาง ได้แก่ เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส

อีกทั้งการให้บริการด้านสิทธิและสวัสดิการสังคมทั้งด้านการสงเคราะห์ คุ้มครอง พัฒนา ป้องกัน และแก้ไขปัญหาสังคม เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์ อีกทั้งบูรณาการการทำงานร่วมกับส่วนราชการ ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในพื้นที่  เพื่อให้มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาของประชาชนด้วยการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ

นายจุติ กล่าวว่า วันนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะที่เป็นตัวแทนกระทรวงมหาดไทย ท่านรองอธิบดีอัยการภาค 6 อัยการจังหวัด ซึ่งเป็นตัวแทนของกระบวนการยุติธรรม แล้วก็มีสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีผู้บริหารพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มี กศน. กระทรวงสาธารณสุข เพราะว่าที่นี่เป็นที่แรกที่เป็นโครงการนำร่องรับฟังปัญหาพี่น้องประชาชนและพยายามที่จะให้จบครบวงจรสมบูรณ์ที่จังหวัดพิษณุโลก
เป็นโครงการแรกนำร่อง ถ้าลงตัวถอดบทเรียนได้ จะขยายให้ครบทุกตำบลในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกภายในเดือนมีนาคม 2565 และจะต่อยอดขยายไปให้ครบทุกจังหวัดตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ในปี 2565 โดยประโยชน์สูงสุดจะเปิดกับประชาชน ซึ่งศูนย์นี้จะเน้นเรื่องครอบครัวเป็นหลัก กลุ่มเปราะบาง ผู้ที่ด้อยโอกาส โดยศูนย์นี้จะเป็นศูนย์ที่สร้างโอกาส สร้างอาชีพใหม่ ส่งเสริมครอบครัวให้เข้มแข็ง ให้มีความสุข มีสุขภาพจิตที่ดีต่อไป

นายจุติ กล่าวว่า นโยบายของรัฐบาลเร่งด่วนขณะนี้คือ ให้บูรณะการร่วมกันยึดประโยชน์ของประชาชนสูงสุด ลดความรุนแรงของครอบครัว สร้างทักษะอาชีพใหม่ แก้ปัญหาหนี้สินในครอบครัว ให้ครอบครัวเข้มแข็งขึ้น ในวันนี้ประชาชนบอกว่ารายได้ไม่พอเลี้ยงครอบครัว อาชีพใหม่ก็ยังไม่รู้จะทำอะไร ขณะที่หนี้สินในครัวเรือนก็มี ปัญหาทางกฎหมายก็มี ดังนั้นวันนี้จึงได้บูรณาการร่วมกับสำนักงานอัยการสูงสุด ทางกระทรวงมหาดไทยก็ได้มอบให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก มาทำงานร่วมกันกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อแก้ไขปัญหาประชาชนอย่างเร่งด่วนในสถานการณ์การระบาดของโควิด-19