รมว.พม.ลงพื้นที่ จ.ภูเก็ต  มอบทุนการศึกษาเด็ก-เยาวชน ประสบปัญหาทางสังคมช่วงโควิด – 19  

455

รมว.พม.ลงพื้นที่ จ.ภูเก็ต  มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็ก-เยาวชน ประสบปัญหาทางสังคมช่วงโควิด – 19

วันที่ 17 พ.ย. 64 เวลา 09.30 น. นายจุติ ไกรฤกษ์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) พร้อมด้วยนางอัญชลี วานิช เทพบุตร ประธานโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจังหวัดภูเก็ต  นายณรงค์  วุ่นซิ้ว  ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต  นายเรวัต  อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต  ผศ.ดร.หิรัญ  ประสารการ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  นาวาตรีสุธรรม ระหงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และคณะผู้บริหารกระทรวง พม. ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (หลังเก่า)

เพื่อมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนในครอบครัวยากจนประสบปัญหาทางสังคมจากผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) จำนวน 100 คน โดยได้รับทุนการศึกษาจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) จำนวน 90 คน และจากกองทุนสวัสดิการชุมชน จำนวน 10 คน  เพื่อช่วยเหลือเด็กให้สามารถอยู่ในระบบการศึกษาได้อย่างต่อเนื่อง

นายจุติ กล่าวว่า จิตวิญญาณของกระทรวง พม. คือ การลดความเหลื่อมล้ำให้กับประชาชน ตนขอให้กำลังใจทุกคน เนื่องจากสถานการณ์โควิด – 19 ทำให้รายได้ลดลงมากจากเดือนละ 30,000 บาท เหลือปีละ 30,000 บาท ส่งผลให้คนภูเก็ตยากจนเฉียบพลัน แต่กระทรวง พม. จะไม่ทิ้งคุณ เราจะกลับมาหาคุณ ซึ่งต้องมาดูว่าหลังจากสถานการณ์โควิด – 19  เราจะเดินต่อไปอย่างไร เพราะทุกอย่างจะไม่มีอะไรเหมือนเดิม  จังหวัดภูเก็ตเป็นก้าวที่สำคัญของประเทศไทย เพราะเป็นจังหวัดที่มีความพร้อมในทุกด้าน ตนเชื่อว่าองค์ประกอบของจังหวัดภูเก็ตสามารถทำได้ และเชื่อว่าประเทศไทยจะได้ประโยชน์มหาศาล ทั้งนี้ การทำภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ (Phuket Sandbox) ของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีความกล้าหาญมาก เพราะทุกอย่างมีความเสี่ยง แต่เป็นการเสี่ยงอย่างรอบคอบ  ซึ่งจังหวัดภูเก็ต เป็นจังหวัดที่มีสปอร์ตไลท์อยู่แล้ว ก่อนสถานการณ์โควิด – 19 ได้สร้างรายได้มหาศาลให้กับประเทศ อย่างไรก็ตาม ปัญหาอุปสรรคเกิดขึ้นแน่นอน แต่เราต้องก้าวข้ามไป และตนเชื่อว่าเราจะรอดไปด้วยกัน พม.ลงพื้นที่ จ.ภูเก็ต  เปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลแห่งแรก พร้อมจับมือภาคีเครือข่ายแก้ปัญหาฆ่าตัวตายจากวิกฤตโควิด – 19

ต่อมาเวลา 10.45 น. นายจุติ  ไกรฤกษ์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) พร้อมด้วยนายณรงค์  วุ่นซิ้ว  ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต  นายเรวัต  อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นางอัญชลี วานิช เทพบุตร ประธานโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจังหวัดภูเก็ต  นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   นาวาตรีสุธรรม ระหงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  และคณะผู้บริหารกระทรวง พม. ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เพื่อเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลเกาะแก้ว เป็นศูนย์แห่งแรกของจังหวัดภูเก็ต ที่ให้บริการอย่างครอบคลุมตามภารกิจกระทรวง พม.

สำหรับการช่วยเหลือประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายและทุกช่วงวัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเปราะบาง ได้แก่ เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ด้วยการให้บริการด้านสิทธิและสวัสดิการสังคมทั้งด้านการสงเคราะห์ คุ้มครอง พัฒนา ป้องกัน และแก้ไขปัญหาสังคม เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์ โดยเฉพาะในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) เพราะปัญหาของประชาชน รอไม่ได้ อีกทั้งบูรณาการการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในพื้นที่ อาทิ ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพด.)  ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น สภาเด็กและเยาวชน ชมรมผู้สูงอายุ กลุ่มสตรี และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) เป็นต้น

 

เพื่อให้มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาของประชาชนด้วยการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service – OSS) และได้มอบงบประมาณสำหรับปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้กับครอบครัวคนพิการและผู้สูงอายุ รวมทั้งมอบข้าวสารให้กับประชาชนที่เดือดร้อน จำนวน 100 ถุง  นอกจากนี้ ได้ร่วมแจกอาหารปรุงสุก ร่วมกับ อพม. กิจกรรมครัวชุมชน สร้างคนสร้างงาน (ภายใต้ CSR Phuket Center สนับสนุนโดย บริษัทฮิวส์ ครูปิกา คอนซัลติ้ง จำกัด One Phuket และ Seabed Grand Hotel Phuket ให้กับประชาชนในพื้นที่ จำนวน 120 คน

นายจุติ กล่าวว่า ตนประทับใจในความลงตัวของจังหวัดภูเก็ต เพราะมีวิกฤติซ้อนวิกฤติ แต่จังหวัดภูเก็ตโชคดีที่มีการจัดการที่ลงตัว เพราะทีมทำงานมีความเข้มแข็ง เรามีองค์ประกอบความสำเร็จที่ลงตัวสามารถนำไปประยุกต์ใช้ต่อไปได้ โดยตนได้มาเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมแห่งนี้ และขอขอบคุณแทนคนไทยทั้งประเทศที่ช่วยเหลือประชาชนในการลดความเหลื่อมล้ำ กระทรวง พม. จะเป็นผู้มาเติมน้ำมันให้กับท่านสามารถเดินต่อไปได้ ในวันนี้ ตนมาด้วยความห่วงใยทุกท่านและเราเห็นแล้วว่าท่านเข้มแข็ง เหมือนที่พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวไว้ว่าเราต้องรอดไปด้วยกันและเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง