พิษณุโลก  ผู้สมัครนายกหญิง อบต. ยึด 8 ยุทธศาตร์ของชาวตำบลวังพิกุล พัฒนาท้องถิ่นเชิงรุก

914

พิษณุโลก  ผู้สมัครนายกหญิง อบต. ยึด 8 ยุทธศาตร์ของชาวตำบลวังพิกุล พัฒนาท้องถิ่นเชิงรุก


นางพีรกานต์ ทองเชื้อ ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.) วังพิกุลอำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก เบอร์ 4 กล่าวว่า  การลงสมัครรับเลือกตั้งมีความมุ่งมันตั้งใจพัฒนาท้องถิ่นแผ่นดินเกิดด้วยประสบการทำงานในการบริหารจัดการภาคเอกชน และตำแหน่งหน้าที่ของผู้นำท้องที่รับรู้ปัญหาและความต้องการของพี่น้องประชาชนเป็นอย่างดี ตลอดจนการใช้จ่ายงบประมาณและการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็วทันกับสถานการณ์ ตลอดจนมีการวางแผนรองรับอนาคต จึงนำยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ผ่านการประชาคมของตำบลวังพิกุล มาเป็นแนวทางการพัฒนาดังนี้

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคมขนส่งและการจัดการผังเมือง
3 .ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอาชีพและเพิ่มรายได้
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและการบริการต่าง ๆ
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
8.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเพิ่มศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นางพีรกานต์ กล่าวด้วยว่า จึงมั่นใจว่าการที่สตรีเข้ามามีบทบาททางการเมืองสามารถสร้างความใกล้ชิด และคลุกคลีกับประชาชนได้ง่ายมากยิ่งขึ้น หวังจะได้รับความไว้วางใจให้เข้าไปทำหน้าที่บริหารโครงการต่างๆ ให้เป็นรูปธรรมและจับต้องได้ เพื่อรองรับความเจริญของตำบลวังพิกุลในทุกมิติ เนื่องจากมีพื้นที่ติดกับอำเภอเมืองพิษณุโลก ใกล้สี่แยกอินโดจีน และมีพื้นที่สาธารณะบึงราชนก การประสานงานกับหน่วยงานราชการ และองค์กรต่างๆ จึงจำเป็นต้องวาวแผนพัฒนาอนาคตด้วยความกล้านำ กล้าทำ และกล้าคิด