แม่สอด ลงแขกเกี่ยวข้าวหอมมะลิอินทรีย์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณี สอนเรียนออนไลน์ แข่งขันการเป่าปี่จากต้นข้าว

วันมี่ 13 พฤศจิกายน  2564  ที่บริเวณแปลงนาสาธิต นาอินทรีย์ โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว  ริมถนนสายแม่สอด-ริมเมย เขตเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก  ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ ปวงละคร นายกเทศมนตรีนครแม่สอด  นางวาสนา เบ้านี  รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว  พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอด และ คณะครู  ร่วม   กิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวนาอินทรีย์ ข้าวหอมมะลิ 105   สืบสานต่อยอดตามรอยเท้าพ่อ    โดยกิจกรรมในครั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19 ทางโรงเรียน จึงได้มีการจัดกิจกรรมแบบ New Normal  โดยมีการจัดกิจกรรมเฉพาะคณะครู และไม่ได้มีหน่วยงานอื่นๆ เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากเหมือนเช่นปีก่อนๆ    ซึ่งก่อนเริ่มกิจกรรม ลงนาเกี่ยวข้าว ได้มีการจัดกิจกรรมการแข่งขัน เป่าปี่  ที่ทำจากต้นข้าว ของคณะครู โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ประเภทชายและหญิง  โดยผู้ชนะ คือผู้ที่สามารถเป่าปี่ ต้นข้าว ที่สามารถทำเวลาได้นานที่สุด  ซึ่งแต่ละคนก็งัดความสามารถเฉพาะตัว ออกมาใช้ ในการพยายามเป่าปี่ต้นข้าว ให้ได้นานมากที่สุด เท่าที่จะทำได้  สร้างสีสันและเสียงหัวเราะ รอยยิ้ม ความสนุกสนาน แก่ผู้เข้าร่วมงาน

โดยผู้ชนะได้รับมงกุฏ ร่วงข้าว และเกียรติบัตร จากนายเทศมนตรีนครแม่สอด   จากนั้น จึงได้ร่วมกันลงแขกเกี่ยวข้าว  สืบสานวัฒนธรรมประเพณี ที่มีมาแน่ช้านาน นอกจากนี้ยังถือ เป็นอีกหนึ่งหลักสูตร การส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน  ที่มีการจัดกิจกรรมสืบทอดกันมา ปีนี้เป็นปีที่ 18  โดยมีนายกเทศมนตรีนครแม่สอด คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และคณะครู ร่วมลงแขกเกี่ยวข้าวร่วมกัน

นางวาสนา  เบ้านี  รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว กล่าวว่า  กิจกรรมในครั้งนี้เป็นกิจกรรมการเรียนการสอน หลักสูตรเพิ่มเติมการทำนาอินทรีย์ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ซึ่งมุ่งเน้นสร้างความตระหนักให้นักเรียนมีจิตสำนึกในความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ตลอดจนสังคมที่นักเรียนอยู่เกิดความรักความหวงแหนทรัพยากรที่มีอยู่และรู้คุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น  ปีนี้เป็นปี ที่ 18 แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19  ทางโรงเรียนจึงปรับรูปแบบ การจัดกิจกรรม  เป็นรูปแบบการสาธิต การเรียนการสอน แก่นักเรียนแทน   โดยคณะครูจะเก็บภาพการร่วมกิจกรรม นำไปจัดการเรียนกาสอนแบบออนไลน์ เพื่อ ให้นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1-3 ได้เรียนรู้วิธีการเกี่ยวข้าว  ตลอดจนการทำนาในทุกขั้นตอน  มุ่งเน้น ในเรื่องวิธีการทำนา ที่ ไม่ใช้สารเคมี  โดยอยากให้เด็กนักเรียนได้เห็นของจริงที่ได้ดำเนินการ