โรงเรียนบ้านห้วยม่วง อำเภอแม่สอด เปิดสนามเด็กเล่นตามหลักการพัฒนาสมอง (bbl) เล่นตามรอยพระยุคลบาท โดยนำหลักการเลี้ยงดูพระโอรสและพระธิดาของ “สมเด็จย่า” มาเป็นแนวคิด พระองค์ทรงให้เล่นและอิงแอบกับธรรมชาติ

วันที่ 28 ธันวาคม 2561 ที่โรงเรียนบ้านห้วยม่วง ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นายประวัตร์ พันธ์กอง  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2  พร้อมด้วยนางหรรษา ศิริพงษ์ไทย ตลอดจนคณะกรรมการสถานศึกษา  คณะครู นักเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมเปิดสนามเด็กเล็ก ตามโครงการสนามเด็กเล่นตามหลักการพัฒนาสมอง (bbl) เล่นตามรอยพระยุคลบาท โดยนำหลักการเลี้ยงดูพระโอรสและพระธิดาของ “สมเด็จย่า” มาเป็นแนวคิด 

พระองค์ทรงให้เล่นและอิงแอบกับธรรมชาติ ให้เล่นกับดิน เล่นกับทราย เล่นกับน้ำ   โดยได้ดำเนินการพัฒนาบรรยากาศแวดล้อมสนามเด็กเล่นให้มีความเป็นธรรมชาติ สามารถสร้างการเรียนรู้ของเด็กผ่านการเล่นอย่างอิสระ เล่นกับธรรมชาติ เล่นบทบาทสมมติ เล่นกับสถานการณ์จริง เล่นกับงานบ้าน เล่นกับงานประดิษฐ์ เล่นที่ท้าทาย และเล่นกับการแก้ปัญหาที่หลากหลายตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

 ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับธรรมชาติ ที่แวดล้อมตัวเด็ก และส่งผลต่อการเจริญเติบโตของสมองอย่างเต็มศักยภาพ  เป็นการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยอย่างรอบด้าน ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่ใช้กระบวนการเรียนการสอนรูปแบบ Active Learning   สำหรับสนามเด็กเล่นตามรอยพระยุคลบาท เป็นการสื่อ ที่คิดออกมาจากการเล่นของเด็ก นำมาทำเพิ่มเติมให้เกิดประโยชน์ในทุกด้าน ดีกว่าการให้เด็กมานั่งเขียนนั่งท่อง เมื่อเด็กได้เล่นสื่อเหล่านี้ เด็กเกิดความสนุก มีความสุข ส่งผลดีต่อสมอง เมื่อกลับเข้าสู่ห้องเรียนเด็กจะมีสมาธิ เรียนรู้และรับสิ่งที่เรียนได้ดี ทำให้เด็กอยากมาโรงเรียน ไม่อยากขาดเรียนเลย

สำหรับฐานการเรียนรู้สู่การเล่นตามรอยพระยุคลบาท ของโรงเรียนบ้านห้วยม่วง มีทั้งหมด 9 ฐาน  แบ่งเป็นฐานสนุกับการเคลื่อนไหว ฐานปีนป่ายบันไดเชือก ฐานเลือกข้ามสะพานการทรงตัว ฐานปลูกผักสวนครัวพอเพียง ฐานระเบียงนิทาน ฐานลายทรายสร้างสรรค์ ฐานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อน ฐานหอคอยปีนปุ่มและฐานชุมนุมยอดนักอ่าน ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียนเป็นอย่างมาก ในการร่วมเล่นและเรียนรู้ตามจินตนาการ

ภาพ-ข่าว/ไพฑูรย์ สุขแว่น