ผาจุก” ติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยมะหุ่ง พร้อมระบบส่งน้ำ อำเภอบ้านโคก

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 นายณฐพล ชุ่มสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก,  นายตรีภพ เกื้อเม่ง หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม, นายพรสุวรรณ์  อุปฮาด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 นางนรินทร นาคเหล็ก นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน และนายปฤษฎางค์ นันตรี วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยมะหุ่งพร้อมระบบส่งน้ำและงานระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยมะหุ่ง (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ความจุ 600 ลูกบาศก์เมตร พื้นที่รับน้ำ 4.76 ตารางกิโลเมตร

เพื่อเป็นแหล่งน้ำสำหรับการอุปโภค-บริโภคของราษฎรและปศุสัตว์ เสริมการเพาะปลูกในฤดูฝน ช่วงฝนทิ้งช่วง   และการเพาะปลูกในฤดูแล้งต่อไป

ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน