สืบสานประเพณีพื้นเมือง ลือเลื่องการแข่งขันก่อพระเจดีย์ทราย ในช่วงเทศกาลสงกรานต์

วันที่ 13 เมษายน 2562 ที่บริเวณลานบุญ ลานธรรม ลานปัญญา ภายในวัดมณีไพรสณฑ์ เขตเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครแม่สอด พร้อมด้วยนายภิรมย์ ทองคุ้ม รองสภาวัฒนธรรมอำเภอแม่สอด รองนายกเทศมนตรีนครแม่สอด พระครูประกาศบุญญากร เจ้าอาวาสวัดมณีไพรสณฑ์ พร้อมด้วยส่วนราชการ พี่น้องประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมเปิดงานสืบสานประเพณีพื้นเมือง ลือเลื่องการแข่งขันก่อพระเจดีย์ทราย ในช่วงเทศกาลสงกรานต์

เทศบาลนครแม่สอด ได้ร่วมกับวัดมณีไพรสณฑ์ และสภาวัฒนธรรมอำเภอแม่สอด ได้จัดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณี เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ โดยมีการแข่งขันก่อพระเจดีย์ทราย ในวันที่ 13 เมษายน ของทุกปี ทั้งในรุ่นเยาวชนและประชาชน เพื่อให้ชุมชนท้องถิ่น ในเขตอำเภอแม่สอด ทั้งใกล้และไกล ได้มีส่วนร่วม ในการจัดกิจกรรม เป็นต้นแบบในการสืบสาน และอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม

ทั้งนี้ปัจจุบัน เศรษฐกิจสังคมไทยเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ทำให้ประเพณี เช่น การก่อเจดีย์ทราย เริ่มจะเลือนหายไป จากสังคมไทย หากไม่มีการอนุรักษ์ การดำรงไว้ซึ่งประเพณีอันดีงาม จึงเป็นสิ่งที่สมควรกระทำ เพื่อเป็นการปลูกฝังเยาวชน ให้ประพฤติปฏิบัติ
นอกจากนี้ภายในงาน ยังมีการจัดพิธี สรงน้ำพระพุทธรูป ท่านเจ้าพ่อพะวอสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองแม่สอด และพระธาตุประจำปีเกิดจำลอง การผูกผ้าสี ไม้ค้ำสะหลี รวมทั้ง การแสดง ฟ้อนเจิง รำโต รำนกกิ่งกะหร่า การแสดงตีกลองอืด และการเล่นสะล้อ ซอ ซึง ซึ่งเป็นการแสดงการละเล่นท้องถิ่น ที่เริ่มหาชมได้ยาก

ภาพ-ข่าว/ไพฑูรย์ สุขแว่น