กองทัพภาคที่ 3 เชิญชวนเยาวชนเข้าร่วมประกวดร้องเพลง “บ้านเกิดเมืองนอน”

421

กองทัพภาคที่ 3 เชิญชวนเยาวชนเข้าร่วมประกวดร้องเพลง “บ้านเกิดเมืองนอน”


กองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 จัดกิจกรรมประกวดร้องเพลง พร้อมจัดทำ Clip Music Video (MV) “บ้านเกิดเมืองนอน” เพื่อให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้แสดงศักยภาพอย่างสร้างสรรค์ ในแบบฉบับผลงานของตนเอง ตระหนักถึงความเป็นคนไทย รักแผ่นดินไทย รักสถาบัน รักอัตลักษณ์ความเป็นไทย รวมทั้งได้รำลึกถึงบรรพบุรุษที่สละเลือดเนื้อปกป้องแผ่นดินไทยมาจนทุกวันนี้ โดยคุณสมบัติและรูปแบบการประกวด ดังนี้

1. คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด : เป็นเยาวชนในสถานศึกษาระดับมัธยม หรือเทียบเท่า
2. รูปแบบการประกวด
1) จัดทำบทเพลงพร้อม Music Video (MV) “บ้านเกิดเมืองนอน” เป็นรูปแบบ Clip Music Video (MV) เพลงที่เป็นเสียงร้องของ นักเรียน/นักศึกษา สถานศึกษานั้นๆ  การแต่งกาย ชุดนักเรียน นักศึกษา หรือชุดสุภาพ ตามแต่เห็นสมควรในแนวคิดของผู้เข้าประกวด
2) สามารถขอระบบซาวด์ดนตรีได้ที่ ศูนย์เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 หรือหาซาวด์ดนตรีเอง หรือสามารถแต่งซาวด์ดนตรีใหม่ตามแนวความคิด หรือจะบรรเลงเพลงด้วยเครื่องดนตรีก็ได้
3) ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ต้องไม่พาดพิงหรือหมิ่นต่อสถาบันหลักของชาติ ตลอดจนบุคคลหรือองค์กรใด อันจะเกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงหรือการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล
4) ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ควรหลีกเลี่ยงภาพ หรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรม และ
ความรุนแรง
5) ผลงานที่ส่งเข้าประกวดเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับรางวัลใดๆ มาก่อน
6) ผู้ประกวดต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของข้อมูล ทั้งด้านเนื้อหา ภาพ เสียง คลิป ซอฟต์แวร์ หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงาน
7) ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
ในการนี้ กองทัพภาคที่ 3 จึงขอเชิญชวนเยาวชนในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า  ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ร่วมส่งผลงาน Clip Music Video (MV) เข้าร่วมประกวด เพื่อชิงรางวัลโล่เกียรติยศจาก แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้อำนวยการศูนย์เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 จังหวัดละ 1 รางวัล โดยสามารถส่งผลงานการประกวด ภายในวันที่ 7 ธันวาคม 2564 นี้

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์การฝึก/หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก ในพื้นที่ภาคเหนือทั้ง 10 แห่ง หรือทาง Page Facebook : ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3      ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป