560

พิษณุโลก คะแนนเกรด A ป.ป.ช. ประเมินคุณธรรม-ความโปร่งใส และคว้ารางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA) (คลิป)


วันที่ 31 ตุลาคม 2564 นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า สำนักงาน ป.ป.ช.ได้ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 โดยจังหวัดพิษณุโลก  มีผลคะแนนในภาพรวม 91.09 คะแนน (เพิ่มจากปีที่ผ่านมา 2.06 คะแนน) ระดับผลการประเมิน A ประกอบด้วยคะแนนทั้ง 3 ส่วน ดังนี้ ตัวชี้วัด คะแนน การเปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซต์หน่วยงาน (OIT)

– การเปิดเผยข้อมูล (OIT).94.92 คะแนน
– การป้องกันการทุจริต 100.00 คะแนน

สำรวจความเห็นจากบุคลากรในหน่วยงาน (IIT)
– การปฏิบัติหน้าที่ 92.06 คะแนน
– การใช้งบประมาณ 83.13 คะแนน
– การใช้อำนาจ.86.58คะแนน
– การใช้ทรัพย์สินของราชการ 82.01 คะแนน
– การแก้ไขปัญหาการทุจริต 85.15 คะแนน

สำรวจความเห็นจากบุคคลภายนอกผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อหน่วยงานภาครัฐ (EIT)
– คุณภาพการดำเนินงาน 89.46 คะแนน
– ประสิทธิภาพการสื่อสาร 88.15คะแนน
– การปรับปรุงการทำงาน 86.17 คะแนน


สำหรับการขับเคลื่อนงาน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดได้มีหนังสือแจ้งให้  ส่วนราชการสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค มอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงาน ITA และจัดส่งรายชื่อให้จังหวัดแล้ว จึงขอให้ดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายต่อไป


นอกจากนั้นจังหวัดพิษณุโลก ได้รับรางวัล PMQA หมวด 1 การนำองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคมและสำนักงาน  จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในปีนี้ รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวดที่ 1 ด้านการนำองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม มีหน่วยงานที่ได้รับรางวัลจำนวน 9 รางวัล ได้แก่ กรมการปกครอง กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กรมที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมสอบสวนคดีพิเศษ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดแพร่ และจังหวัดพิษณุโลก

ทั้งนี้ นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564 ณ ห้องประชมพระพุทธชินราช ชั้น 7 (771) ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก