ต.ค. 30, 2021

พม.พิษณุโลก เผยผลช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางอันดับ 1 ประเทศ ปี 65 มีเป้าตั้งศูนย์พัฒนาฯ ครบ 90 ตำบล

นางศิรทิพย์ ภาศรีสมบัติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) พิษณุโลก เปิดเผยว่า จังหวัดพิษณุโลกได้ดำเนินการก่อตั้งศูนย์พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจำตำบล 3 แห่ง  ในตำบลทองแท้ อำเภอวัดโบสถ์ ตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง และตำบลชมพู อำเภอเนินมะปราง ทั้งนี้มีแผนดำเนินการจัดตั้งศูนย์พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ให้ครอบคลุมทั้ง 90 ตำบล

พมจ.พิษณุโลก กล่าวอีกว่า การจัดตั้งศูนย์พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจำตำบล เป็นการยกระดับการทำงานของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุและ ศูนย์บริการคนพิการ เพื่อให้ครอบคลุมภารกิจของกระทรวงและความมั่นคงของมนุษย์ในทุกมิติ

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 พมจ.พิษณุโลก ได้ช่วยเหลือและดูแลประชาชนกลุ่มเป้าหมายตามภารกิจ ดังนี้

ด้านเด็ก
ได้รับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 4871 รายช่วยเหลือเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน 1597 ราย เป็นเงิน 1,754,000 บาท และเงินสงเคราะห์เด็กจากกองทุนคุ้มครองเด็ก 610 ราย เป็นเงิน 2,863,500 บาท

ด้านที่อยู่อาศัย
– ดำเนินการซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ 67 หลัง
– ซ่อมแซมบ้านคนพิการ 203 หลัง และซ่อมแซมบ้านพอเพียงชนบท 246 หลัง
– สนับสนุนเงินทุนประกอบอาชีพแก่ผู้สูงอายุ 115 ราย เป็นเงิน 3,430,000 บาท
-เงินทุนประกอบอาชีพคนพิการ 308 ราย ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 เป็นเงิน 9,315,800 บาท
– ช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์ จำนวน 2,890,113 บาท
– ถุงยังชีพ จำนวน 1,403 ถุง
– ประสานขอรับวัคซีน 2,383 ราย
– เวชภัณฑ์ป้องกันการติดเชื้อโรคโควิด-19  จำนวน 792 ราย
โดยจังหวัดพิษณุโลกมีผลการดำเนินงานช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบาง เป็นอันดับ 1 ของประทศ

สำหรับปีงบประมาณ 2565 จังหวัดพิษณุโลก มีแผนการบูรณาการการทำงานของศูนย์พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลกร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการ เพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัวระดับตำบลศูนย์ชุมชนคุ้มครองเด็กและศูนย์ประสานงานอัยการคุ้มครองสิทธิเด็กเยาวชนและสถาบันครอบครัวประจำตำบลให้ครบทุกพื้นที่รวม 95 แห่ง เพื่อให้เกิดการบูรณาการในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายครอบคลุมทุกมิติทั้งด้านความเป็นอยู่ด้านการเข้าถึงสวัสดิการภาครัฐด้านรายได้ด้านการศึกษาและด้านสุขภาพ