กอ.รมน.ภาค 3 มอบรางวัลอีกใบ”มังกร จีนด้วง” บก.northernnewsฯ คว้าสื่อโซเซียลมีเดีย ดีเด่น 2 ปี ซ้อน

596

กอ.รมน.ภาค 3 มอบรางวัลอีกใบ”มังกร จีนด้วง” บก.northernnewsฯ คว้าสื่อโซเซียลมีเดีย ดีเด่น 2 ปี ซ้อน

วันที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น.ที่ห้องประชุมสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ชั้น 7 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ในการประชุมคณะกรมการจังหวัด/หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ประจำเดือนตุลาคม นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานมอบประกาศเกียรติคุณให้กับสื่อมวลชนดีเด่น ที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย ถูกต้อง ครบถ้วน รอบด้าน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโควิด-19

โดยหนังสืออ้างถึง กอ.รมน.จังหวัดพิษณุโลก  มีความประสงค์ที่จะขอมอบใบประกาศนียบัตรให้กับสื่อมวลชนที่ได้รับคัดเลือกจากกองทัพภาคที่ 3/ศูนย์ปฏิบัติการ กองทัพภาคที่ 3 และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 (กอ.รมน.ภาค 3)ในการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 10/2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564 จำนวน 7 คน ดังนี้

1. สื่อมวลชนประเภท โทรทัศน์ดีเด่น ได้แก่
1.1. นาย ธเนส อนุดิษฐ์ ผู้สื่อข่าวทีวีสีช่อง 3 ประจำจังหวัดพิษณุโลก
1.2. นายเทพฤทธิ์ นาคดี ผู้สื่อข่าวช่องอมรินทร์ทีวี 34 ประจำจังหวัดพิษณุโลก

2. สื่อมวลชนประเภท สิ่งพิมพ์ดีเด่น ได้แก่
2.1 นายอนุชา แก้วคำมา ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ข่าวสด ประจำจังหวัดพิษณุโลก
2.2 นางกรรณิการ์ สิงหะ ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์มติซน ประจำจังหวัดพิษณุโลก

3. สื่อมวลชนประเภท วิทยุดีเด่น ได้แก่
3.1 นายประพฤติ ยอดไพบูลย์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยาจังหวัดพิษณุโลก

4. สื่อมวลชนประเภท โซเชียลมีเดีย (Social Media) ดีเด่น ได้แก่
4.1 นายสิทธิพงษ์ จำลองราษฎร์ ผู้สื่อข่าวผู้จัดการออนไลน์ (MGR ONLINE)
4.2 นายมังกร จีนด้วง บรรณาธิการเว็บไซต์ Northernnewthailiand.com
(เกาะติดข่าวภาคเหนือ)

ทั้งนี้ พล.ท.อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3 ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศูนย์เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 (ผอ.รมน.ภาค.3) มอบหมายให้ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.)จังหวัดพิษณุโลก ได้ร่วมพิจารณาคัดเลือกสื่อมวลชน ที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสถานการณ์โควิด-19 ที่ทันสมัย ถูกต้อง ครบถ้วน  เกิดความมั่นคงด้านข้อมูลข่าวสารให้กับประเทศชาติเป็นอย่างดี อีกทั้งยังเป็นการสร้างการรับรู้ตามนโยบายรัฐบาล และศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 อย่างกว้างขวาง

ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีมอบแล้ว พ.อ.วัชรพงศ์ แก้วแจ้ง รอง ผอ.รมน.จังหวัดพิษณุโลก(ท) ในฐานะตัวแทนกองทัพภาคที่ 3 ได้ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ได้รับใบประกาศเกียรติคุณดังกล่าวอีกด้วย

รายงานข่าวแจ้งว่า เว็บไซต์ข่าว ชnorthernnewsthailand.com(เกาะติดข่าวภาคเหนือ) เคยได้รับการพิจารณาคัดเลือก รับรางวัลสื่อโซเชียลมีเดีย (Socail Media) ดีเด่น เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 และล่าสุดวันที่ 28 ตุลาคม 2564 จึงเป็นการรับรางวัลใบประกาศเกียรติคุณ  2 ปีติดต่อกัน และนับว่าเป็นปีที่ 2 เช่นเดียวกันทึ่ทาง กอ.รมน.ภาค 3 ได้จัดให้มีการมอบรางวัลดังกล่าว

นอกจากนั้นเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 ศูนย์เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กองทัพภาคที่ 3 ได้มอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ “northetnnewsthailand.com” สื่อโซเชียลมีเดีย (Socail Media) ดีเด่น  เพื่อเป็นการขอบคุณ ยกย่อง ชมเชย และสร้างแรงบันดาลใจต่อการปฏิบัติงานของสื่อมวลชนดีเด่นอีกด้วย