743

กองทัพภาคที่ 3 มอบรางวัล ”northernnewsthailand.” สื่อโซเซียลมีเดีย(Socail Media) ดีเด่น

วันที่ 27  ตุลาคม 2564 เวลา 15.00 น. ที่อาคาร PX ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พล.ท.อุกฤษฎ์ นุตคำแหง ที่ปรึกษาแม่ทัพภาคที่ 3  เป็นประธานมอบประกาศเกียรติคุณให้กับสื่อมวลชน ประเภทโซเชียลมีเดีย
(Social Media) ดีเด่น ได้แก่ นายมังกร จีนด้วง บรรณาธิการเว็บไซต์ northetnewsthailand.com นายปรีชา นุตจรัส ผู้สื่อข่าวเว็บไซต์ไทยนิวส์ ออนไลน์ และนางสาวปาริชาติ สาระเกด เพจ พิษณุโลก ทูเดย์

โดยมี พ.อ.รุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ์ โฆษกกองทัพภาคที่ 3 กล่าวรายงานว่า ศูนย์เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 (กอ.รมน.ภาค 3) ได้พิจารณาร่วมกับคณะกรรมการศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่ 3 เพื่อคัดเลือกสื่อมวลชนดีเด่น การประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 รวมทั้งการสร้างการรับรู้ตามนโยบายของรัฐบาลเรื่องบริหารจัดการสถานการณ์โควิด-19 เพื่อเป็นการขอบคุณ ยกย่อง ชมเชย และสร้างแรงบันดาลใจต่อการปฏิบัติงานของสื่อมวลชนดีเด่น จำนวน 3 ราย

ทั้งนี้ ประกาศเกียรติคุณ ลงนามโดย พล.ท.อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3
ผู้อำนวยการศูนย์เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 (ผอ.รมน.ภาค.3)