933

พิษณุโลก  ปิดโรงเชือดไก่บ้านกร่าง 3 วัน หลังพบคลัสเตอร์ใหม่ 17 ราย

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
พิษณุโลก โดยนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ประธาน ฯที่ประชุม มีมติดังนี้ 1.ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ปัดสถานที่บริษัท ไพโรจน์ โพลทรีย์ ฟู้ด พิษณุโลก จำกัด หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  เป็นเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 26 – 28 ตุลาคม 2564

ทั้งนี้ ก่อนเปิดดำเนินการให้ทางบริษัทฯ เสนอแผนและมาตรการป้องกันควบคุมโรค แก่ ศปก.อำเภอ และจังหวัดพิจารณาให้ความเห็นก่อนเปิดดำเนินการ
2. มอบหมาย ศปก.อำเภอ เมืองพิษณุโลก ติดตาม กำกับมาตรการดำเนินการตามแนวทางป้องกันควบคุณโรคฯ ที่ ศปก.จังหวัด ร่วมกับศูนย์อนามัย ที่ 2 และสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 (สคร.2)กำหนด

สำหรับบริษัท ไพโรจน์ โพลทรีย์ ฟู้ด พิษณุโลก จำกัด หรือ PPF ดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมการเกษตรเกี่ยวกับโรงชำแหละไก่ครบวงจรตามมาตราฐานสากล ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ การเพาะพันธุ์ไก่ ฟาร์มเลี้ยงไก่ โรงชำแหละไก่ และจัดจำหน่ายชิ้นส่วนไก่ โดยปัจจุบันบริษัทฯได้มีการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับการส่งสินค้าสู่ต่างประเทศ

โรงงานไพโรจนฯ ชำแหละไก่เฉลี่ยวันละ 40,000 ตัว มีคนงาน ประมาณ 400 คน ส่วนใหญ่เป็นแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมา และพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 จำนวน 17 ราย  ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงมีการกักตัว 14 วัน กลุ่มเสียงต่ำผู้ที่สงสัยและไม่แสดงอาการจะตรวจด้วยชุดตรวจ ATK ซึ่งสามารถดเสอบได้ในเบื้องต้น อีกทั้งตรวจด้วย PTC เครื่องวัดอุหภูมิ พร้อมทั้งการใช้น้ำยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดโรงงานอีกด้วย