ต.ค. 24, 2021

พิษณุโลก”จุติ ไกรฤกษ์” เปิดอบรม อพม.ชี้เป้า-เฝ้าระวัง-สำรวจช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม(คลิป)

วันที่ 23 ตุลาคม 2564 ที่ ศาลาการเปรียญวัดท่าตาล ตำบลท่าตาลอำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(รมว.พม.)เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(อพม.) เพื่อการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง โดยมีนายโชคชัย วิเชียรชัยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  กระทรวง พม.เข้าร่วมพิธีและเป็นวิทยากรบรรยาย พร้อมด้วยนางสาวมุธิตา ทองคำนุช อพม.จังหวัดพิษณุโลก

นายณรงค์เกียรติ สิทธิเวช ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพิษณุโลก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดอบรมในครั้งนี้ว่า อพม.มีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบคือการให้คำแนะนำปรึกษาปัญหาสังคม ประสานช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน ตลอดจนให้บริการและดำเนินงาน เพื่อพิทักษ์คุ้มครองสิทธิกลุ่มเป้าหมาย ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม การรณรงค์ให้ความรู้ข้อมูลข่าวสารด้านการพัฒนาสังคม และส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย

รมว.พม.กล่าวว่า นโยบายกระทรวง พม. ส่งเสริมให้มี อพม.ครอบคลุมทุกหมู่บ้านในอัตรา 1 คน ต่อ 40 ครัวเรือน เพื่อให้สามารถดูแลประชาชน ในการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการจากภาครัฐอย่างทั่วถึง และเป็นพลังสำคัญของกระทรวงในการช่วยเหลือ ดูแลทุกกลุ่มเป้าหมายทุกช่วงวัย ทั้งเด็ก เยาวชน สตรี ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ ผู้สูงอายุ ตลอดจนผู้ที่ประสบปัญหาทางสังคม

สำหรับการบรรยาย มีหัวข้อ “การให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น และการประสานส่งต่อ” “แบบคำขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม” “สิทธิสวัสดิการของภาครัฐที่ประชาชนควรรู้” ระเบียบอพม.ในการทำงาน บทบาทในการทำงาน