กองทัพภาคที่ 3 ตั้งศูนย์การเรียนรู้-ฝึกอาชีพประชาชน ตามแนวพระราชดำริ รัชกาลที่ 9

300

กองทัพภาคที่ 3 ตั้งศูนย์การเรียนรู้-ฝึกอาชีพประชาชน ตามแนวพระราชดำริ รัชกาลที่ 9

ตามที่ กองทัพภาคที่ 3 ได้ดำเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดี โดยน้อมนำแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาดำเนินการให้เป็นรูปธรรมในค่ายทหาร เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ที่ไม่ใช้สารเคมี และเป็นแบบอย่างให้แก่เกษตรกรในการไปประยุกต์ใช้

อีกทั้งยังเป็นการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ส่งเสริมสวัสดิการของกำลังพล ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ ในการดำเนินการได้มีพัฒนาการมาตามลำดับ นั้น

ในการนี้ พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3 ร่วมกับ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ของโครงการ ที่ส่งผลดีไปยังกำลังพลและประชาชนผู้สนใจ จึงได้ดำเนินการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กองทัพภาคที่ 3 กับ มหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา ในการส่งเสริมสนับสนุนโครงการทหารพันธุ์ดี ในด้านการศึกษา การวิจัยและพัฒนา การสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยี ตลอดจนร่วมกันพัฒนาบุคลากรทั้งสองฝ่าย โดยการแลกเปลี่ยนและเพิ่มพูนทักษะความรู้ในรูปแบบต่างๆ

ซึ่งมีวัตถุประสงค์ของโครงการ ดังนี้
1. เพื่อประสานความร่วมมือทางวิชาการ การเรียนการสอน การทำวิจัยทางการเกษตรร่วมกัน เพื่อพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ สนับสนุนและส่งเสริม ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอาชีพประชาชน เพื่อความยั่งยืนภายในโครงการทหารพันธุ์ดี ในพื้นที่ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
2. เพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้วิจัยต้นแบบ การผลิตอาหารและยาจากพืชผล, สมุนไพร, ประมง และปศุสัตว์
3. เพื่อพัฒนาแหล่งฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ สำหรับการพัฒนาควบคู่ไปกับการฝึกปฏิบัติจริง
4. เพื่อส่งเสริมให้เกิดแหล่งเรียนรู้ เพื่อพัฒนาไปสู่วิสาหกิจชุมชนต้นแบบ
5. เพื่อสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมในพื้นที่ต้นแบบศูนย์พัฒนาอย่างบูรณาการ

ทั้งนี้ แม่ทัพภาคที่ 3 ได้อนุมัติการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้และฝึกอาชีพประชาชน เพื่อความยั่งยืน ณ พื้นที่โครงการทหารพันธุ์ดี กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ พื้นที่จำนวน 165 ไร่ โดยมอบหมายให้กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ร่วมกับ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก มีระยะเวลาในการดำเนินการทั้งสิ้น 5 ปี มีลักษณะในการจัดเป็นพื้นที่โครงการวิจัยและพัฒนาพืชสมุนไพร, เป็นพื้นที่ส่งเสริมการเรียนรู้ แปลงสาธิตทางการเกษตรและปศุสัตว์ รวมทั้งเป็นแหล่งฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ สำหรับพัฒนาควบคู่ไปกับฝึกปฏิบัติจริงแก่กำลังพล ครอบครัว นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

คาดว่าผลจะได้รับจากความร่วมมือในครั้งนี้ ได้แก่
1) เกิดความร่วมมือทางวิชาการ การเรียนการสอน การทำวิจัยทางการเกษตรร่วมกัน สามารถพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ สนับสนุนและส่งเสริม ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอาชีพประชาชน เพื่อความยั่งยืนภายในโครงการทหารพันธุ์ดี ในพื้นที่ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ
2) มีแหล่งเรียนรู้วิจัยต้นแบบ การผลิตอาหารและยาจากพืชผล, สมุนไพร, ประมง และปศุสัตว์      แบบวงจร
3) มีแหล่งฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ สำหรับการพัฒนาควบคู่ไปกับการฝึกปฏิบัติจริง รวมทั้งมีการพัฒนาไปสู่วิสาหกิจชุมชนต้นแบบ
4) สามารถดำเนินกิจกรรมในพื้นที่ต้นแบบศูนย์พัฒนาอย่างบูรณาการ

จึงขอเรียนให้พี่น้องประชาชน ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่า กองทัพบก โดยกองทัพภาคที่ 3 พร้อมที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในทุกโอกาส, พร้อมที่จะร่วมแก้ไขปัญหาความมั่นคงของชาติในทุกมิติ และร่วมมือกับทุกเครือข่ายงานความมั่นคง เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้พ้นจากวิกฤตทุกโอกาส รวมทั้งผนึกกำลังทุกภาคส่วนสร้างความมั่นคงให้ประเทศชาติสืบไป