1247

พิษณุโลก ผู้สมัครนายก อบต.คันโช้ง ชูนโยบาย สร้างโอกาส สร้างอาชีพ สร้างรายได้

นายปราโมทย์ เมืองเปรม ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.) คันโช้ง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก เบอร์ 1  กล่าวว่า มีแนวคิดที่จะสร้างสนับสนุนส่งเสริมในการสร้างโอกาส สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับชาวตำบลคันโช้ง ให้เกิดเป็นรูปธรรม โดยกำหนดนโยบาย ดังนี้
1.ปรับปรุงศูนย์เด็กเล็กให้มีคุณภาพ มาตรฐาน
2.สนับสนุนให้เยาวชนทุกหมู่บ้าน เข้าร่วมโครงการนักธุรกิจการเกษตรยุคใหม่
3.ประสานความร่วมมือโครงการฝึกอาชีพสร้างความสามารถพิเศษให้กับเยาวชน
4.โครงการฝึกกีฬาฟุตบอลวอลเลย์บอลและมวยสากล
5.สร้างโอกาสทักษะใหม่ให้คนที่มาจากกรุงเทพ
6.สนับสนุนโครงการบ้านวัดโรงเรียน (บวร)สร้างครอบครัวให้เข้มแข็งอบอุ่นและรักสามัคคีกัน
7.ส่งเสริมการพัฒนาสตรีทุกหมู่บ้านให้มีอาชีพและมีรายได้เพิ่ม
8.สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดสรรงบประมาณให้ตรงตามความต้องการของพื้นที่
9.ส่งเสริมการท่องเที่ยว ภูมิปัญญา ท้องถิ่น
10.สร้างศูนย์ สร้างสุข ร่วมกับหน่วยงานราชการ ดูแลผู้สูงอายุ

“ประการสำคัญจะประสานความร่วมมือกับหน่วยราชการในพื้นที่รวมถึงผู้นำท้องที่ อาทิ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต.และองค์กรต่างๆภายในชุมชน เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนชาวตำบลคันโช้ง ในการพัฒนาอย่างยั่งยืน”นายปราโมทย์ กล่าว

สำหรับผลการรับสมัครนายกและสมาชิก อบต.76 แห่งของจังหวัดพิษณุโลก ในระหว่างวันที่ 11-15 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา ผลปรากฏว่า มีผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล   จำนวน  185  คน   ผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  จำนวน 2005 คน