เชียงราย ผู้ว่าฯ ตรวจการฉีดวัคซีน คาดทันเปิดท่องเที่ยวจังหวัด เฟส 2

347

เชียงราย ผู้ว่าฯ ตรวจการฉีดวัคซีน คาดทันเปิดท่องเที่ยวจังหวัด เฟส 2

วันที่ 16 ตุลาคม 2564 นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย  เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย และโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ร่วมกันตรวจจุดฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19 ที่ศูนย์ประชุมเทศบาลนครเชียงราย ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ซึ่งการฉีดวัคซีน ทางเทศบาลนครเชียงราย ได้นำนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 6 ซึ่งอยู่ในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย เข้ารับการฉีด ทั้งภาคเช้าและบ่ายรวมกัน 1,800 คน  ที่ผ่านมาเทศบาลนครเชียงราย ได้ให้นักเรียนได้ฉีดวัคซีนไปแล้วกว่า 2,200 คน

นายภาสกร บุญญลักษม์  กล่าวว่า การฉีดวัคซีนในวันนี้มีความเรียบร้อยอย่างมาก  ที่ทางเทศบาลนครเชียงราย ได้จัดพื้นที่กว้าง ไม่แอดอัด เพื่อดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับนักเรียน ซึ่งจุดนี้ต้องขอชมเชย ที่ดำเนินการได้ดี  ส่วนการฉีดวัคซีนในภาพรวมสำหรับนักเรียน ทั้งจังหวัดเชียงราย มีนักเรียนประมาณ 50,000 คน โดยจะเร่งทำการฉีดให้แล้วเสร็จภายในเดือน พฤศจิกายน เพื่อให้ทันเปิดภาคเรียนที่ 2 โดยจะต้องขอความร่วมมือทาง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งทำงานร่วมกัน ในการใช้พื้นที่และเจ้าหน้าที่มาช่วยในการฉีดวัคซีน  ส่วนการฉีดวัคซีนทั้งจังหวัดเชียงราย  ดำเนินการฉีดไปแล้วประมาณ 40 เปอร์เซ็นต์ จากที่ตั้งเป้าเอาไว้ 70 เปอร์เซ็นต์  คาดว่าจะถึงเป้าหมายก่อนเปิดท่องเที่ยวจังหวัดเชียงรายในเฟส 2 วันที่  1 ธันวาคม 2564   เพราะให้ขยายวันฉีด โดยให้เพิ่ม เสาร์-อาทิตย์ เพราะขณะนี้วัคซีนมาถึงเชียงราย สัปดาห์ละ 2 ครั้ง ครั้งละ  20,000โดส และเมื่อมาถึงต้องทำการฉีดทันทีกระจายไปทั้ง18 อำเภอ

“พื้นที่การเปิดท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย ในเฟส  2  จะเปิดท่องเที่ยวเฉพาะโซน มีทั้งสิ้น 9 อำเภอ ประกอบด้วย อ.เมือง อ.แม่จัน อ.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่สาย อ.เชียงแสน อ.เชียงของ อ.พาน อ.เวียงป่าเป้า อ.เทิง  ที่ร้านค้าร้านอาหาร จะสามารถเปิดได้ ซึ่งพื้นที่เหล่านี้ จะมีวัคซีนไปถึงมากเป็นพิเศษ จากนั้นในเฟสต่อไปก็จะเปิดให้ครบทุกอำเภอ ส่วนเรื่องการด่าน หรือพรมแดน ยังไม่มีนโยบายในการเปิดแต่อย่างใด แต่จะดูเรื่องการค้าขายข้ามแดนเพียงอย่างเดียว เพื่อให้การค้าขายดีขึ้น เพื่อขับเคลื่อนทางด้านเศรษฐกิจ” ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าว

นายวันชัย จงสุทธานามณี  กล่าวว่า ทางเทศบาลนครเชียงราย พร้อมดำเนินการสนับสนุนการดำเนินการเรื่องวัคซีนกับทางจังหวัด เป็นอย่างดี ทั้งเรื่องสถานที่  บุคคลากร และการนำกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้ได้รับการฉีดโดยเร็วที่สุด ซึ่งเฉพาะในเขตเทศบาลนครเชียงราย ได้มีการฉีดวัคซันกลุ่มเป้าหมายไปแล้วมากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ และจะมีการประสานงานกับทาง ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เพื่อทำการฉีดให้มากขึ้นในอนาคต เพื่อรองรับกับการเปิดจังหวัดเชียงราย เพื่อการท่องเที่ยว และเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจตั้งแต่ระดับฐานรากขึ้นไป