อบจ.อุตรดิตถ์ อนุมัติงบประมาณจัดซื้อรถเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบปรับอากาศ เครื่องเอกซเรย์ระบบดิจิตอล

วันที่ 12 ตุลาคม 64 ที่ สนง.อบจ.อุตรดิตถ์ นายผล ดำธรรม ผวจ.อุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดโครงการ “ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กรณีการให้บริการตรวจสุขภาพประชาชนกลุ่มเสี่ยงในการตรวจคัดกรองความเสี่ยง โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19”

โดยมี นายชัยศิริ ศุภรักษ์จินดา นายก อบจ.อุตรดิตถ์ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายเกษม ตั้งเกษมสำราญ นพ.สสจ.อุตรดิตถ์ นายศุภมิตร ปาณธูป รอง นพ.สสจ.อุตรดิตถ์และนายชลิต ธนวัฒน์รอง นายก อบจ.อุตรดิตถ์ (1)นายไพบูลย์ วิรบุตร์ รอง นายก อบจ.อุตรดิตถ์ (2) นพ.อายุส ภมะราภา ผอ.รพ.อุตรดิตถ์ นายสมชาย ไชยพันธุ์. เลขานุการ นายก อบจ.อุตรดิตถ์ พร้อม ส.อบจ.อุตรดิตถ์ แพทย์ พยาบาล รพ.อุตรดิตถ์ และพนักงาน อบจ.อุตรดิตถ์ ร่วมงาน ตามมาตรการเข้มงวดป้องกันโควิด-19 ของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุตรดิตถ์

นายชัยศิริ ศุภรักษ์จินดา นายก อบจ.อุตรดิตถ์ กล่าวว่า ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อโรคโควิด-19 ในประเทศไทยที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายให้จังหวัดรับผู้ป่วยกลับมารักษาที่ภูมิลำเนา จึงทำให้มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในจังหวัดอุตรดิตถ์ รวมถึงมีการติดเชื้อภายในจังหวัดเพิ่มขึ้นจำนวนมาก ใน โรงพยาบาลหลัก 1 แห่งและ รพ.สนามใน จ.อุตรดิตถ์

โดยมีกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการและมีภาวะแทรกซ้อนและกลุ่มผู้ป่วยอาการรุนแรง ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ ซึ่งเป็นกลุ่มที่จำเป็นต้องได้รับการวินิจฉัยและรักษาอย่างรวดเร็วทันท่วงที ซึ่งเครื่องเอกซเรย์ เป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีความจำเป็น ในการช่วยวินิจฉัยอาการแทรกซ้อนก่อนผู้ป่วย จะเข้าสู่กลุ่มสีแดงและเสียชีวิต

เนื่องด้วยอุตรดิตถ์ได้จัดตั้งและเปิดให้บริการ รพ.สนาม ทำให้การเอกซเรย์เป็นไปด้วยความยากลำบาก ซึ่งต้องลำเลียงผู้ป่วยจาก รพ.สนาม มาเอกซเรย์ที่โรงพยาบาลใกล้เคียงร่วมกับผู้ป่วยปกติของอุตรดิตถ์ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุตรดิตถ์ มีมติมอบหมายให้ อบจ.อุตรดิตถ์ ดำเนินการจัดหา รถเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบปรับอากาศพร้อมเครื่องเอกซเรย์ระบบดิจิตอล

ทั้งนี้ อบจ.อุตรดิตถ์ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อโรคโควิด-19 จึงจัดหารถเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบปรับอากาศ พร้อมเครื่องเอกซเรย์ระบบดิจิตอล ขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA จำนวน 1 คัน ซึ่งระหว่างรอส่งมอบรถภายในระยะเวลา 120 วัน บริษัทผู้ขายจะนำรถสำรองมาให้ใช้งานตามความจำเป็นของ อบจ.อุตรดิตถ์

“ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าถึงบริการตรวจสุขภาพ การตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคโควิด-19 อบจ.อุตรดิตถ์ จึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการ “ส่งเสริมและสนับสนุนดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กรณีการให้บริการตรวจประชาชนกลุ่มเสี่ยงในการตรวจคัดกรองความเสี่ยง โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อโรคโควิด-19 ในจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าถึงบริการตรวจสุขภาพและการตรวจคัดกรองความเสี่ยง รวมถึงการติดตามอาการของผู้ป่วย ซึ่งในวันนี้ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 300 คน ประกอบไปด้วย ประชาชนกลุ่มเสี่ยง 200 คน บุคลากร อบจ. ที่ออกปฏิบัติงานภาคสนาม 100 คน รวมถึงการให้บริการรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ตามอำเภอต่าง ๆ ต่อไป ” นายชัยศิริ นายก อบจ.อุตรดิตถ์ กล่าว ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน