511

“จุติ ไกรฤกษ์” เตรียมสร้างแฟลตริมทางรถไฟเชียงราย-สุไหงโก-ลก ให้ผู้มีรายได้น้อยเช่า เริ่มปี 65

วันที่ 9 ตุลาคม 2560 4 ที่  นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และคณะผู้บริหารได้ประชุม ทีมพัฒนาสังคม One Home จังหวัดพิษณุโลกพร้อมทั้งติดตามความก้าวหน้าและรับฟังนโยบาย ปัญหาอุปสรรคและคำแนะนำ เพื่อพัฒนาและเพิ่มเติมประสิทธิภาพในการทำงาน โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและการติดตามนโยบายของรัฐบาลในการสร้างที่อยู่อาศัยให้กับผู้มีรายได้น้อย ที่ห้องประชุมบรมไตรโลกนารถชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

นายจุติ กล่าวว่า ในวันนี้ได้มาติดตามปัญหาน้ำท่วมและติดตามงานของนโยบายรัฐบาล ในการสร้างที่อยู่อาศัยให้กับผู้มีรายได้น้อย ภาคเหนือเริ่มตั้งแต่จังหวัดเชียงราย ไล่ลงไปถึงสุไหงโกลก โดยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยการเคหะแห่งชาติ ได้ เซ็นสัญญาข้อตกลงกับการรถไฟแล้ว  ซึ่งการสร้างที่อยู่อาศัยให้ผู้มีรายได้น้อย มีเป้าหมายแก้ไขปัญหาผู้บุกรุกที่ดิน เปลี่ยนมาเป็นผู้เช่าที่ดินแทน   จบปัญหาการบุกรุกที่ดิน จากผู้ทำผิดกฎหมายเป็นผู้ถูกกฎหมายแล้วมีสิทธิ์ในการอยู่อาศัย มีที่อยู่อาศัยในราคาถูก เป็นการลดค่าใช้จ่ายประจำเดือนและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

สำหรับปัญหาการบุกรุกที่การรถไฟในส่วนของพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก พบปัญหาที่อำเภอเมืองและอำเภอพรหมพิราม มีผู้อยู่อาศัยตามแนวรถไฟซึ่งมีปัญหามายาวนานหลายปี ทั้งนี้กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอความร่วมมือกับประชาชน เพื่อให้โครงการเดินหน้าได้อย่างรวดเร็วจะได้สร้างที่อยู่อาศัยได้อย่างรวดเร็ว  เพื่อการอยู่อาศัยและลดค่าครองชีพได้

สำหรับพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก มีผู้ที่ต้องการที่อยู่อาศัยจำนวน 3,000 ครอบครัว  การเคหะแห่งชาติได้มีความพร้อมในการสร้างที่อยู่อาศัยแล้ว แต่จะทำเท่าที่ทำได้ ซึ่งกับความต้องการที่อยู่อาศัยเป็นไปอย่างกระจัดกระจาย โดยเรามีการประเมิน ความต้องการในพื้นที่ 4 ภาค พบว่าประชาชนยังมีความต้องการที่อยู่อาศัย จำนวนกว่า 74,000 ครอบครัว  ไม่นับผู้มีรายได้น้อยผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ ที่ต้องเอาเงินไปสร้างบ้านอยู่อาศัยโดยไม่จำเป็น แต่สามารถนำเงินดังกล่าวมาเช่าบ้านอยู่อาศัยได้  ราคาที่ตั้งไว้จะถูกกว่าราคาภายนอก กว่า 40 เปอร์เซ็นต์

ซึ่งโครงการสร้างที่อยู่อาศัยนี้ ไม่เพียงแต่มีสัญญาข้อตกลงกับการรถไฟเท่านั้น ยังมีการทำสัญญาข้อตกลงกับกรมธนารักษ์ทั่วประเทศอีกด้วย  สำหรับการก่อสร้างจะใช้นวัตกรรมใหม่ สามารถดำเนินการก่อสร้างได้อย่างรวดเร็วและลดต้นทุนในการก่อสร้างได้มาก ซึ่งประโยชน์ในการดำเนินการจะตกกับประชาชนสามารถเช่าที่อยู่อาศัยได้ในราคาถูก สำหรับพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกการสร้างที่อยู่อาศัยเป็นการดำเนินการในลักษณะแฟลตในพื้นที่ อำเภอเมือง  พรหมพิราม และบางกระทุ่ม จะดำเนินการก่อสร้างได้ในปี 2565