เจ้าคณะอำเภอตรอน ร่วมกับ วัฒนธรรม ปันน้ำใจ ช่วยวัดห่างไกล และโยมกลุ่มเปราะบาง

373

วันศุกร์ที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๙ น. พระมหามงคล กตปุญฺโญ เจ้าคณะอำเภอตรอน เจ้าอาวาสวัดธรรมาธิปไตย ผู้นำชุมชนคุณธรรมวัดธรรมาธิปไตย ร่วมกับ นายสุรพันธ์ เจริญทรัพย์ วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ คณะสงฆ์และคณะกรรมการชุมชน/วัดธรรมาธิปไตย ออกเยี่ยมเยือนให้กำลังใจ และนำข้าวสารอาหารแห้ง ไข่ไก่ น้ำดื่ม และเครื่องอุปโภคบริโภค ไปถวายแด่ เจ้าอาวาสวัดไผ่สว่างสามัคคีธรรม หมู่ ๗ ตำบลหาดสองแคว อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์

พร้อมทั้งมอบให้กับญาติโยมกลุ่มเปราะบางรอบวัด ซึ่งเป็น ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ในพื้นที่ ซึ่งถือเป็นวัดในพื้นที่ห่างไกล ทุรกันดาร อยู่ในเขตตะเข็บรอยต่อของอำเภอตรอน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ และอำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย เพื่อขับเคลื่อนงานสาธารณะสงเคราะห์ เป็นทานบารมี และเป็นวัฒนธรรมอันดีงามที่คนไทยมีน้ำใจ ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ในยามสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค COVID-19 โดยใช้พลังบวร บ้าน วัด ราชการ ขับเคลื่อนตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงวัฒนธรรม

ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน