พิษณุโลก หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ร่วมใจสนับสนุนและส่งเสริมโครงการบางระกำโมเดล

663

พิษณุโลก หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ร่วมใจสนับสนุนและส่งเสริมโครงการบางระกำโมเดล

วันที่ 7 ตุลาคม 2564 ที่คลองแยงมุม ตำบลท่าช้าง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประพิธีเปิดกิจกรรม หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ “ร่วมใจ” สนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานโครงการบางระกำโมเดล

โดยศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดพิษณุโลก มอบเชื้อราไตรโคเดอร์มา ป้องกันและกำจัดเชื้อรา หลังน้ำลด จำนวน 20 ราย ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 6 มอบ ต้นกล้าพืชผักสวนครัว จำนวน 20 ราย สถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลก มอบน้ำหมักเพื่อกำจัดกลิ่นน้ำเน่าที่ท่วมขัง จำนวน 303 ลิตร ต้นพันธุ์ฟ้าทลายโจร จำนวน 200 ต้น สำนักงานปสุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก
มอบพืชอาหารสัตว์ หญ้าอัดฟอน 250 ฟ่อน รวม 5 000 กิโลกรัม และมอบถุงยังชีพสำหรับสัตว์ จำนวน 25 ชุด

นอกจากนั้นมีการสาธิตการเพาะพันธุ์ปลาตะเพียนบาะด้วยชุดเพาะเคลื่อนที่ร่วมปล่อยพันธุ์ปลาลงในแหลงน้ำธรรมชาติบริเวณคลองแยงมุม จำนวน 2 ,500,000 ตัว

ในการนี้ได้กำหนดแผนการออกปฏบัติงาน พื้นฟู ดูแลเกษตรกรของหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตร 8 กิจกรรม
1.สำรวจความเสียหาย เพื่อเร่งรัดการจ่ายเงินทดรองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลัง
2. จัดหน่วยเคลื่อนที่ เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำการพื้นฟู ดูแล ด้านพืช ประมง ปศุสัตว์
3.การเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ทำการเกษตรและชุมชน
4.การปรับปรุงบำรุงดิน การบำบัดน้ำเสีย
5.การแจกเมล็ดพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์
6.การปล่อยปลาสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ
7.การซ่อมแชม เครื่องมือเครื่องจักรกลทางการเกษตร
8.กิจกรรมจิตอาสา ดูแลช่วยเหลือเกษตรกร ตามคำร้องขอการออกปฏิบัติงานเยี่ยมเยียน สนับสนุนทางวิชาการจนจบสถานการณ์

โดยมุ่งหวังให้หน่วยงานและเกษตรกร สามารถวางแผน เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ให้เกษตรกรในพื้นที่ได้รับการฟื้นฟู ดูแล อย่างทั่วถึง ทันสถาน
การณ์

ชนันท์ ช่างเงิน ภาพ/ข่าว