กองทัพภาคที่ 3 “เปิดค่ายทหารรับน้ำ” 1.4 ล้าน ลบ.ม. ในพื้นที่กองพลพัฒนาที่ 3

672

กองทัพภาคที่ 3 “เปิดค่ายทหารรับน้ำ” 1.4 ล้าน ลบ.ม. ในพื้นที่กองพลพัฒนาที่ 3

วันที่ 6 ตุลาคม 2564 กองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 แถลงข่าวประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 153 ศูนย์เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี พันเอก รุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ์ โฆษกกองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 เป็นผู้แถลงข่าวฯ มีสาระสำคัญดังนี้

ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศแจ้งเตือนภัย ในช่วงวันที่ 24 – 26 กันยายน 2564 พายุดีเปรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อน “เตี้ยนหมู่” แล้ว หลังจากนั้นจะอ่อนกำลังเป็นดีเปรสชันและหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงตามลำดับ และเคลื่อนตามแนวร่องมรสุมเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง ส่งผลทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝน เพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในภาคเหนือ ซึ่งทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ นั้น

ในการนี้ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้ดำเนินการกักเก็บน้ำ เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำแควน้อยตอนล่าง ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ที่บ่อยครั้งได้ประสบปัญหาอุทกภัยเป็นประจำ โดยสามารถกักเก็บน้ำ ในระดับปกติได้ถึง 939 ล้านลูกบาศก์เมตร แต่เนื่องด้วยปัจจุบัน จากการคาดว่าจะมีปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนอีกเป็นจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อเป็นการพร่องน้ำให้สามารถกักเก็บน้ำได้ปริมาณมากขึ้น

กองทัพภาคที่ 3 โดย กองพลพัฒนาที่ 3 จึงเปิดค่ายทหารรับน้ำ ในพื้นที่ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยได้ประสานกรมชลประทาน ในการใช้พื้นที่ภายในค่ายฯ พร่องการระบายน้ำจากเขื่อนลงสู่แม่น้ำน่าน ผ่านเข้ามาในคลองส่งน้ำ เพื่อนำน้ำเข้าอ่างเก็บน้ำบ้านลาดบัวขาว ซึ่งตั้งอยู่ภายในค่ายฯ สามารถกักเก็บน้ำได้ถึง 1,400,000 ลูกบาศก์เมตร ทดแทน เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยที่เกิดขึ้นในจังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดใกล้เคียง รวมถึงการชะลอน้ำเหนือที่จะไหลเข้าสู่ภาคกลาง

โดยนำน้ำที่กักเก็บไว้ในครั้งนี้ มาใช้ประโยชน์ในพื้นที่เกษตรกรรมบริเวณรอบค่ายฯ ในฤดูแล้ง จะมีประชาชนได้รับผลประโยชน์กว่า 10,000 คน และพื้นที่เกษตรกรรมกว่า 30,000 ไร่

จึงขอเรียนให้พี่น้องประชาชน ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่า กองทัพบก โดยกองทัพภาคที่ 3 มีความพร้อมที่จะสนับสนุนกำลังพลและยุทโธปกรณ์ทางทหาร รวมทั้งบูรณาการศักยภาพทางการทหารในทุกๆ ด้านของกองทัพบก เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้พ้นจากวิกฤตทุกโอกาส