กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดเกล้าฯพระราชทานสิ่งของ
ผู้ประสบภัยอำเภอบางระกำ

 

วันที่ 6 ตุลาคม 64 เวลา 10.00 น.ที่โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ  เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ นายวลฺลภ ยุติธรรมดำรง รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์  เป็นผู้แทนพระองค์ฯ เชิญสิ่งของพระราชทาน จำนวน  1,000 ชุด   มอบแก่ผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในการดำรงชีวิต ตลอดจนเป็นขวัญกำลังใจ ด้วยทรงห่วงใยความเป็นอยู่ของผู้ประสบภัย

นายรณชัย  จิตรวิเศษ  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  รายงานสรุปสถานการณ์อุทกภัยของจังหวัดพิษณุโลก  ได้รับความเสียหาย 9 อำเภอ 57 ตำบล 280 หมู่บ้าน พื้นที่ทางการเกษตรเสียหาย 86,971.1 ไร่ สิ่งสาธารณประโยชน์ 19 แห่ง  มีราษฎรได้รับความเดือดร้อน  จำนวน รวม 5,109 ครัวเรือน 9,421 คน

สถานการณ์อุทกภัยข้างต้น ราษฎรได้รับผลกระทบจากการประกอบอาชีพ และการดำรงชีวิตประจำวัน จึงนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อราษฎรอย่างหาที่สุดมิได้ ที่องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ได้พระราชทานสิ่งของช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบอุทกภัยใน ครั้งนี้

จากนั้น รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์   ได้เดินทางลงเรือไปมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ราษฎรที่บ้านปากคลองชุมแสงสงคราม  ตำบลชุมแสงสงคราม  อำเภอบางระกำ จำนวน 5  ครัวเรือน  ผูเที่ประสบภัย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ยังความปลาบปลื้มแก่ราษฎรอย่างหาที่สุดมิได้