เมืองแพร่ เยาวชนเข้ารับการฉีดวัคซีน เป้าหมายกว่า 2 หมื่นคน (คลิป)

407

เมืองแพร่ เยาวชนเข้ารับการฉีดวัคซีน เป้าหมายกว่า 2 หมื่นคน

วันที่ 5 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น.นายสมหวัง  พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่  เป็นประธานเปิด Kick off ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็ม 1 ให้กับเยาวชนในจังหวัดแพร่ มีจำนวนนักเรียนนักศึกษากลุ่มเป้าหมายรวมทั้งสิ้น 27,130 คน ในจำนวนนี้มีความประสงค์ขอฉีดวัคซีนจำนวน 22,612 คน คิดเป็นร้อยละ 83.35 จำนวนนักเรียนนักศึกษาที่ไม่ประสงค์ขอฉีดวัคซีน จำนวน 4,518 คน คิดเป็นร้อยละ 16.65 ทั้งนี้จังหวัดแพร่ได้รับการจัดสรรวัคซีนในรอบที่ 1 จำนวน 9.960 โดส ทำการฉีดที่หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคแพร่ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่  เริ่มดำเนินการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 รอบที่ 1 ในระหว่างวันที่ 5 – 15 ตุลาคม 2564 นี้

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงมหาดไทยมีแนวทางในการเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 6 ปีการศึกษา 2564 โดยมีแผนการฉีดวัคซีน ไฟเซอร์ ๒ เข็ม ให้แก่นักเรียนนักศึกษาที่มีอายุ ระหว่าง 12 – 18 ปี ครอบคลุม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวซ.)ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสังกัดโดยจะอนุโลมให้แก่นักเรียนนักศึกษาที่มีอายุเกิน 18 ปีด้วย

คณะทำงานเตรียมความพร้อมการฉีดวัคซีน โควิด- 19 สำหรับนักเรียน นักศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแพร่

รวมทั้งสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดแพร่ สังกัดการศึกษาเอกชนจังหวัดแพร่   สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่  สังกัดสำนักงานบริหารการศึกษาพิเศษ