พิษณุโลก อุตสาหกรรม จับมือ ม.ศิลปากร จัดแสดงต้นแบบผลิตภัณฑ์ผ้าทอ กลุ่มจังหวัดเหนือล่าง 1

วันที่ 27 กันยายน 2564 ที่โรงแรมหรรษนันท์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร จัดงานแถลงข่าวการจัดงานแสดงต้นแบบผลิตภัณฑ์ผ้าทอของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 จังหวัดพิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย ตาก และอุตรดิตถ์ เพื่อพัฒนานวัตกรรมเส้นสายลายผ้า เพิ่มมูลค่าผ้าทอภาคเหนือตอนล่าง 1 สู่ตลาดสากล โดยในปีนี้ จังหวัดพิษณุโลกพิษณุโลกเป็นเจ้าภาพ โดยมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยศิลปากร มาให้คำแนะนำ

นายอุดม สอนจิตต์ อุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ซึ่งประกอบไปด้วย จังหวัดพิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย และอุตรดิตถ์ แต่ละจังหวัดมีผ้าทอที่เป็นเอกลักษณ์ มีความโดดเด่น ที่แสดงถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นแสดงถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมประเพณี แต่ปัจจุบันพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป ผ้าทอรูปแบบเดิมๆ ไม่ค่อยได้รับความนิยมเท่าที่ควร

จึงเป็นต้องมีการพัฒนารูปแบบหรือมี Design ใหม่ๆที่ทันสมัย แต่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ของท้องถิ่นไว้ จึงส่งเสริมการค้าการลงทุน กิจกรรมการพัฒนาวัตกรรม เส้นสายลายผ้า เพิ่มมูลค่าผ้าทอภาคเหนือตอนล่าง 1 สู่ตลาดสากล

ซึ่งกิจกรรมการจัดการแสดงต้นแบบผลิตภัณฑ์ผ้าทอเป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้โครงการดังกล่าวข้างต้น โดยพิษณุโลกเป็นเจ้าภาพและมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ซึ่งกิจกรรมที่สำคัญประกอบด้วย 4 กิจกรรม คือการร่วมกลุ่มคลัสเตอร์และการสร้างแบรนด์ /การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอ / การสร้างนักออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้า หรือ Young Designer และการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าทอกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1

โดยกิจกรรมที่ 1 ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ขณะนี้อยู่ในส่วนของกิจกรรมที่ 2 คือ ทีมงานผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ลงพื้นที่เพื่อให้คำปรึกษาและนำเชิงลึกในการพัฒนารูปแบบ

โดยจะมีการจัดงานแสดงต้นแบบผลิตภัณฑ์ผ่าทอภาคเหนือตอนล่าง 1 บริเวณลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าพิษณุโลก ในระหว่างวันที่ 13 – 17 ตุลาคม 2564 ภายในงานจะพบกับการแสดงต้นแบบผลิตภัณฑ์ผ้าทอที่รับการพัฒนารูปแบบและดีไซน์ของทั้ง 5 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 การออกบูธ 50 บูธ จากกลุ่มผ้าทอที่เข้าร่วมโครงการ และกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมบนเวที