แม่ทัพน้อยที่ 3 ขับเคลื่อนกองกำลัง รส.และชุดรณรงค์ฯลงพื้นที่จุดเสี่ยง 62 อำเภอ ใน 9 จังหวัดต่อเนื่อง โดยให้ความสำคัญกับการงดการเผาและดูแลตนเอง


พล.ท.สุภโชค ธวัชพีระชัย แม่ทัพน้อยที่ 3 มอบนโยบายในการประชุมชี้แจงกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดและชุดรณรงค์แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จำนวน 14 ชุด ที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้การปฏิบัติงานในห้วงต่อไปเกิดความต่อเนื่อง โดยเฉพาะห้วงตั้งแต่วันที่ 15 เม.ย.62 ตามนโยบายและข้อสั่งการของ พล.ท.ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3

โดยศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับภาค ส่วนหน้า (ศอ.ปกป.ภาค สน.)ได้กำหนดอำเภอเสี่ยงของแต่ละจังหวัด ที่จะต้องเพิ่มความระมัดระวังในการปฏิบัติงานเป็นพิเศษ 62 อำเภอ ใน 9 จังหวัด เพื่อให้แต่ละชุดปฏิบัติการได้เข้าพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์เรื่อง pm 2.5 ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และสาเหตุของการเกิดฝุ่น การป้องกันตนเอง รณรงค์สร้างจิตสำนึกงดการเผา ตลอดจนการร่วมลาดตระเวนและทำแนวกันไฟกับฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่ โดยบูรณาการการทำงานให้ทุกคนมีส่วนร่วม ทั้งนี้การปฏิบัติงานต้องมีวินัย ปฏิบัติตนต่อผู้นำชุมชนและประชาชนต้องมีความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน และรู้จักกาลเทศะ


สำหรับแผนการบินของอากาศยาน mi17 ในวันนี้ที่จังหวัดเชียงรายเข้าดับไฟ 9 จุดในพื้นที่ อ.เทิง ส่วนอากาศยานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบินลาดตระเวนในพื้นที่ที่เกิดจุดความร้อน ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาดและ ต.บ้านนา อ.สามเงา จว.ตาก เพื่อนำข้อมูลวางแผนร่วมกับ mi 17 ในการปฏิบัติการดับไฟ