1371

ป.ป.ช.สั่งย้าย ผอ.แม่ฮ่องสอน เข้ากรุ ถูกสอบวินัยร้ายแรง

เลขาฯ ป.ป.ช. ลงนามในคำสั่งย้าย พันตำรวจโท ศิระปรุฬห์ ปวเรศจิรวงศ์ ผอ.แม่ฮ่องสอนให้มาประจำสำนักงาน ป.ป.ช. ส่วนกลาง กรณีมีเหตุอันควรสงสัยพฤติการณ์ไม่สุจริตหรือเอื้อประโยชน์แก่ผู้ถูกกล่าวหา ตั้งกก.สอบวินัยร้ายแรงแล้ว -เจ้าตัวปฎิเสธให้สัมภาษณ์

สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) รายงานว่าเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564 นายวรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ลงนามในคำสั่งสำนักงาน ป.ป.ช. ที่ 525/2564  เรื่องการย้าย พันตำรวจโท ศิระปรุฬห์ ปวเรศจิรวงศ์ พ้นจากตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยให้มาประจำสำนักงาน ป.ป.ช. กรณีมีเหตุอันควรสงสัยโดยมีพยานหลักฐานตามสมควรว่า มีพฤติการณ์ไม่สุจริตหรือเอื้อประโยชน์แก่ผู้ถูกกล่าวหา

ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวอิศรา รายงานว่า ในช่วงสายวันที่ 9 กันยายน 2564 ได้ติดต่อไปยัง พันตำรวจโท ศิระปรุฬห์ ปวเรศจิรวงศ์ เพื่อให้ชี้แจงข้อเท็จจริงเรื่องนี้  แต่พันตำรวจโทศิระปรุฬห์ ปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์

เมื่อถามถึงสาเหตุของการถูกออกคำสั่งย้ายและตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรง  พันตำรวจโท ศิระปรุฬห์ ตอบเพียงสั้นว่า “ยังไม่ขอให้สัมภาษณ์อะไรตอนนี้”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  ที่ผ่านมา พันตำรวจโท ศิระปรุฬห์ ปวเรศจิรวงศ์ มีผลงานตรวจสอบสำคัญหลายเรื่อง โดยในช่วงเดือนก.พ.2564 ปรากฏข่าวนำทีมเจ้าหน้าที่ ป.ป.ช.แม่ฮ่องสอน บูรณาการกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอแม่สะเรียง เจ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูธรแม่สะเรียง และ สวท.แม่สะเรียง เข้าตรวจสอบโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในหน่วยงานภาครัฐ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ซึ่งเป็นงานติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แก้ปัญหาภัยแล้งพร้อมระบบกรองน้ำ ทั้งหมด 6 แห่ง ในพื้นที่ตำบลแม่เหาะ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน สามารถใช้การได้ 1 จุด

ขณะที่ในคำสั่งย้ายดังกล่าว ระบุว่า ด้วยคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการประชุมครั้งที่ 129/2564 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2564 มีมติให้ย้ายพันตำรวจโท ศิระปรุฬห์ ปวเรศจิรวงศ์ พ้นจากตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำ จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยให้มาประจำสำนักงาน ป.ป.ช. กรณีมีเหตุอันควรสงสัยโดยมีพยานหลักฐานตามสมควรว่ามีพฤติการณ์ไม่สุจริตหรือเอื้อประโยชน์แก่ผู้ถูกกล่าวหา (คดีหมายเลขดำที่ 68-1-399/2560) ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน และสำนักงาน ป.ป.ช. ได้มีคำสั่งที่ 505/2564 ลงวันที่ 3 กันยายน 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง พันตำรวจโท ศิระปรุฬห์ปวเรศจิรวงศ์ ในกรณีดังกล่าวแล้ว ตามมาตรา 147 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 และข้อ 54 ของระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยการบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงาน ป.ป.ช. พ.ศ. 2561

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 147 มาตรา 151 และมาตรา 197 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ข้อ 42 (2) ข้อ 54 และข้อ 75 ของระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยการบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงาน ป.ป.ช. พ.ศ. 2561

ประกอบมติคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการประชุมครั้งที่ 129/2564 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2564 ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง การให้ข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ช. ได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน พ.ศ. 2551 ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยเงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

จึงให้ย้ายพันตำรวจโท ศิระปรุฬห์ ปวเรศจิรวงศ์ มาประจำสำนักงาน ป.ป.ช.

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2564 (ดูคำสั่งประกอบ)


อย่างไรก็ดี กรณีนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการสอบสวนวินัยร้ายแรง ยังไม่ได้มีการสรุปผลการสอบสวนเป็นทางการแต่อย่างใด

Cr:isranews