แม่สอด จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ร่วมฉีดวัคซีนพระราชทาน “ซิโนฟาร์ม” ให้กับราษฏร

507

แม่สอด จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ร่วมฉีดวัคซีนพระราชทาน”ซิโนฟาร์ม” ให้กับราษฏร

วันที่ 6 กันยายน 2564   ที่วัดท่าสายโทรเลข  ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก   นายสมชาย ไตรทิพย์ชาติสกุล นายอำเภอแม่สอด พร้อมด้วย นายแพทย์ธวัชชัย เศรษฐศุภพนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สอด ในนามของคณะกรรมการ พอ.สว. ประจำอำเภอแม่สอด   ร่วมพิธีเปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ฉีดวัคซีนพระราชทาน ซิโนฟาร์ม ให้กับราษฏรในพื้นที่  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019  (COVID-19)   สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  ได้พระราชทานวัคซีนชิโนฟาร์มให้จังหวัดตาก จำนวน  6,200 โดส เพื่อนำไปฉีดประชาชนในกลุ่มเปราะบาง ได้แก่ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ชุมชนแออัด ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป ผู้ป่วยติดเตียง กลุ่มโรคเรื้อรัง พระภิกษุ และผู้ที่ไม่สามารถ เข้าถึงระบบนัดของวัคซีน เพื่อแสดงความจงรักภักดีในพระมหากรุณาธิคุณ และสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์

ในวันนี้อำเภอแม่สอด  จึงออก ปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. เพื่อให้บริการแก่ประชาชน และผู้มารับวัคซีน   การจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ครั้งนี้ มีหน่วยงานต่างๆ ร่วมดำเนินกิจกรรมดังนี้  โรงพยาบาลแม่สอด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สอด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าสายลวด ชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอด และจิตอาสา โดยให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป เยี่ยมบ้านผู้ป่วย ให้สุขศึกษา และฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิค- 19   ซึ่งมีประชาชนผู้รับบริการ มาจากตำบลท่าสายลวดและตำบลต่างๆในอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

ในการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.  สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงจัดตั้งมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี หรือ พอ.ส.ว. และทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อม ให้จังหวัดตาก เป็นจังหวัดแพทย์ อาสาลำดับที่ 21 เมื่อปีพุทธศักราช 2513   พระองค์ทรงห่วงใยสุขภาพของประชาชน จึงทรงให้มีหน่วย แพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. เพื่อช่วยเหลือ ดูแลรักษาพยาบาล ป้องกันโรค ส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพของประชาชน หลังจากเสด็จสวรรคต สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงดำรงตำแหน่งประธานกิตติมศักดิ์สืบต่อ จนพระองค์เสด็จสู่สวรรคาสัย สมเด็จพระน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ทรงเป็นประธานกิตติมศักดิ์ มูลนิธิ พอ.สว. สืบต่อมา พระองค์ทรงห่วงใยสุขภาพของประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดารห่างไกลคมนาคมและด้อยโอกาส