รพ.ม.นเรศวร คว้าอันดับ 1 ประเทศ ระดับประเมินเป็นเลิศ ศูนย์ราชการสะดวกบริการประชาชน(คลิป)

3959

รพ.ม.นเรศวร คว้าอันดับ 1 ประเทศ ระดับประเมินเป็นเลิศ ศูนย์ราชการสะดวกบริการประชาชน

วันที่ 2 กันยายน 2564 รายงานข่าวแจ้งว่า ประกาศคณะกรรมการอำนวยการศูนย์รายการสะดวก เรื่อง การรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวกประจำปี พ.ศ.2564 ตามที่คณะกรรมการอำนวยการศูนย์ราชการสะดวกได้กำหนดให้มีการขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ประจำปี พ.ศ. 2564 เพื่อให้การบริการประชาชนของทุกหน่วยงานของรัฐ มีความสะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย เป็นไปตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี และมีมาตรฐานในการพัฒนา หรือยกระดับการให้บริการประชาชนตามมาตรฐานการให้บริการของศูนนย์ราชการสะดวก นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการอำนวยการศูนย์ราชการสะดวกได้พิจารณาผลการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อศูนย์ราชการสะดวกที่ผ่านการตรวจประเมิน และให้การรับรองมาตรฐานดังกล่าว ประจำปี พ.ศ.2564 จำนวน 888 ศูนย์ โดยมีรายละเอียดดังงนี้ ศูนย์ราชการสะดวกที่ได้รับการรับรอง ระดับเป็นเลิศ หน่วยงานในส่วนภูมิภาค จำนวน 2 ศูนย์ คือ 1.โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรคณะแพทยศาสตร์ กระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม 2. สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาศรีราชา กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย  ระดับก้าวหน้าจำนวน 101 ศูนย์หน่วยงานในส่วนกลางจำนวน 20 ศูนย์ หน่วยงานในส่วนภูมิภาค จำนวน 20 ศูนย์ ศูนย์ราชการสะดวกที่ได้รับการรับรอง เป็นต้น

ทั้งนี้ ประกาศ ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2564 ลงชื่อ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการอำนวยการศูนย์ราชการสะดวก

ศาสตราจารย์นายแพทย์ศิริเกษม ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร  กล่าวว่า การทำงานเพื่อประชาชนถือเป็นหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ แต่เหนือกว่านั้น คือ เมื่อประชาชนได้รับบริการที่ดีเราจะมีความสุขไปด้วย ยิ่งเป็นการให้บริการทางด้านการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตมนุษย์ด้วยแล้ว ยิ่งต้องประณีต และทำให้ดีที่สุด พวกเราชาวคณะแพทย์ตระหนักในเรื่องนี้ดี รางวัลที่ได้รับ คือผลของการทำงานที่ทุ่มเทเสียสละ ตั้งแต่เริ่มต้น