591

อุตรดิตถ์ พาณิชย์อุ้ม 3 หมื่นตัน ช่วยเกษตรกรชาวสวนลองกอง

วันที่ 31 สิงหาคม 2564 นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วยนายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรและสหกรณ์  ลงพื้นที่ประชุมติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาลางสาด-ลองกอง เพื่อช่วยเหลือชาวสวนอำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

การประชุมรับทราบปัญหาจากส่วนราชการ เกษตรกรชาวสวน และผู้รับชื้อ (ล้ง) ณ  เทศบาลตำบลนานกกก อำดภอลับแล พร้อมตรวจเยี่ยมพบปะเกษตรกร ณ ตลาดกลางรับชื้อผลไม้ ในตำบลนานกกก และเทศบาลตำบลหัวดง อำเภอลับแล ที่มีผลผลิตออกสู่ตลาดในปี 2564

โดยกระทรวงพาณิชย์ กรมการค้าภายใน และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้มีแนวทางแก้ไขปัญหาลางสาด – ลองกอง เพื่อช่วยเหลือชาวสวน ดังนี้

1.ช่วยค่าบริหารจัดการ 3 บาท/กก. คณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.) ได้รับการจัดสรรเงิน จำนวน 9 ล้านบาท ไว้แทรกแซง ราคาหากต่ำกว่า 10 บาท

2.กรมการค้าภายใน ได้ประสานพ่อค้า (ล้ง) มาตั้งจุดรับชื้อในพื้นที่ในราคานำร่องตลาดเพื่อช่วยพยุงราคา โดยรับชื้อเกรดคละ ในราคากิโลกรัมละ 12 บาท คัดช่อ กิโลกรัมละ 17 บาท สามารถช่วยเหลือให้ระบบการตลาดคล่องตัวได้ดี
3.บริษัทไปรษณีย์ไทย ได้นำกล่องบรรจุขาด 10 กิโลกรัม จำนวน 5,000 ใบ มอบให้กับพื้นที่บรรจุ เพื่อส่งสินค้าผ่านทางไปรษณีย์ ฟรี
4.ส่งเสริมให้เกษตรกรรุ่นใหม่ ให้ขายแบบออนไลน์ รวมถึงกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มสหกรณ์
<span;>5.สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจะประกาศราคารับชื้อในแต่ละวันอย่างชัดเจน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ

จากนั้นในช่วงบ่าย นายสหวิช อภิชัยวิศรุตกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลผลิตเกษตรกรระดับจังหวัด โครงการบริหารจัดการ 3 บาท/กก. (คชก.) จากการรับซื้อลองกองแบบคละ เพื่อเป็นราคานำตลาด ซึ่งจะต้องขอมติ คณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาผลผลิตทางการเกษตร คพจ. จังหวัดอุตรดิตถ์ นำเสนอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการต่อ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เป็นการเร่งด่วน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนอำเภอลับแลต่อไป

จังหวัดอุตรดิตถ์ มีพื้นที่ปลูกลางสาด – ลองกอง ประมาณ 26,688 ไร่ ในพื้นที่อำเภอลับแล และอำเภอเมือง โดยคาดว่ามีผลผลิตเบื้องต้นจำนวนประมาณ 50,000 ตัน ออกสู่ตลาดระหว่าง กรกฎาคม – พฤศจิกายน 2564 และจะมีมากที่สุดในช่วงเดือน กันยายน ประมาณ 35,000 ตัน ในวันนี้ (30 สิงหาคม 2564 ) ราคาลองกองเกรดคละรวม ราคารับชื้ออยู่ที่ 9 – 10 บาท เกรด AA คัดช่อรับชื้ออยู่ที่กิโลกรัมละ 12 – 17 บาท นี้ ซึ่งในปี 2564 จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ประสบปัญหา อาทิ ผลกระทบโควิด-19 จากพื้นที่อื่นไม่สามารถข้ามเขตได้ พ่อค้าแม่ค้าเดินทางเข้ามารับชื้อในพื้นที่ยากลำบาก ในปีนี้ผลผลิตมีปริมาณที่เพิ่มขึ้น ทำให้มี ประกอบกับปัญหาด้านตลาด ตลาดส่งออกหลักเวียดนาม – ฮ่องกง ต้องการผลผลิตที่มีคุณภาพสูงและการขนส่งที่ยากลำบากมากขึ้น และการขนส่งในประเทศก็ลำบากด้วยเช่นกัน

ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน