พม.รวมพลังตาม พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก บูรณาการภาคีเครือข่ายคุ้มครองเด็กอย่างทันท่วงที(คลิป)

297

พม.รวมพลังตาม ...คุ้มครองเด็ก บูรณาการภาคีเครือข่ายคุ้มครองเด็กอย่างทันท่วงที

yoSugQiUo7

วันที่ 29 .. 64 เวลา 10.30 . นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในการแถลงข่าวรวมพลังพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก .. 2546”เป็นการอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อให้ความรู้ในการคุ้มครองดูแลเด็ก ตามประกาศกระทรวง พม. เรื่อง กำหนดตำแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ในการสงเคราะห์เด็กและคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก    .. 2546

อีกทั้ง เพื่อบูรณาการความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการคุ้มครองเด็กให้เกิดการเข้าถึงเด็กได้อย่างทันท่วงที โดยมี  คณะผู้บริหารเข้าร่วมอบรม ห้องประชุม ชั้น 2 กระทรวง พม. ถนนกรุงเกษม สะพานขาว กทม. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมอบรมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์

นายจุติ กล่าวว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ได้ส่งผลกระทบให้เกิดวิกฤติทั่วประเทศ และมีปัญหาทางสังคมในด้านต่างๆ ทั้งในด้านมิติของเด็ก ความรุนแรงทางครอบครัว ความปลอดภัยของครอบครัวและชุมชน ทั้งนี้ กระทรวง  พม. เป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนกลุ่มเป้าหมายทุกช่วงวัย รวมถึงกลุ่มเด็ก ซึ่งเป็นช่วงวัยที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต โดยกระทรวง พม. ได้ดำเนินงานด้านเด็กภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก .. 2546 เป็นกฎหมายที่มุ่งให้ความคุ้มครองแก่เด็กทั้งด้านร่างกายและจิตใจ รวมถึงการสงเคราะห์ การคุ้มครองสวัสดิภาพ การพัฒนาและฟื้นฟู โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นสำคัญ

ซึ่งเจ้าหน้าที่รัฐเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ในการสงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก .. 2546 จำเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดผลเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ กระทรวง พม. จึงได้จัดการอบรมรวมพลังพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก .. 2546” เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีองค์ความรู้ที่จำเป็นในการช่วยเหลือคุ้มครองเด็กตามกระบวนงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการคุ้มครองเด็ก เพื่อตอบสนองต่อปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และรวดเร็ว  นำไปสู่การขยายผลการพัฒนาการขับเคลื่อนการคุ้มครองเด็กอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

นายจุติ กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบัน มีพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก.. 2546 จำนวนทั้งสิ้น       1,113 คน แต่ปฏิบัติงานอยู่เพียง 720 คน ซึ่งมีจำนวนไม่เพียงพอในการคุ้มครองเด็กอย่างมีคุณภาพจากการประมาณการอัตราส่วนที่เหมาะสมของพนักงานเจ้าหน้าที่ต่อจำนวนเด็กที่ต้องการได้รับการดูแล ซึ่งต้องคำนึงถึงระยะเวลาที่ใช้ปฏิบัติงานเพื่อให้สามารถจัดบริการที่มีคุณภาพ โดยจะมีการประกาศเพิ่มพนักงานเจ้าหน้าที่ ในส่วนเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีจำนวนที่ครอบคลุมทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคเพื่อมาดำเนินงานปกป้องคุ้มครองเด็ก

ทั้งนี้ การให้การคุ้มครองเด็กจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเชื่อมโยงและประสานงานในการให้ความคุ้มครองเด็ก บูรณาการทรัพยากร เพื่อให้เกิดการเข้าถึงเด็กได้อย่างทันท่วงที และจากสถานการณ์ในปัจจุบัน จึงมีความจำเป็นเร่งด่วน  ซึ่งกระทรวง พม. จึงเห็นควรให้มีประกาศกระทรวง พม. เรื่อง กำหนดตำแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ในการสงเคราะห์เด็กและคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก .. 2546

เพื่อรวมพลังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานคุ้มครองเด็ก ซึ่งประกอบด้วย กระทรวงยุติธรรม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกระทรวง พม. โดยสำนักงานปลัดกระทรวง พม. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทั่วประเทศ  สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ (สสว.) 1 – 11  กรมกิจการเด็กและเยาวชน บ้านพักเด็กและครอบครัว 76 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร  การเคหะแห่งชาติ และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนงาน เพื่อร่วมกันให้ความคุ้มครองเด็กที่ประสบปัญหาต่างๆ รวมทั้งทำงานร่วมกันกับครอบครัวโรงเรียน และชุมชน

ทั้งนี้ จำเป็นต้องมีการบูรณาการร่วมกันในทุกมิติ ตามที่รัฐบาลได้มอบนโยบายว่า ต้องยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางและต้องแก้ไขปัญหาของประชาชนให้ได้และเดินหน้าไปพร้อมกัน ซึ่งทุกปัญหาถ้าไม่ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายจะไม่สามารถประสบความสำเร็จได้