พิษณุโลก เฝ้ารับเสด็จฯสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

731

พิษณุโลก เฝ้ารับเสด็จฯสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ทรงติดตามงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน รร. ตชด.อาทรอุทิศ อำเภอนครไทย

วันที่ 23 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอาทรอุทิศ หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำกุ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

โดยมี นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยพลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3 หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะครู-นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอาทรอุทิศ และประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ

ทั้งนี้ เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปข้อมูลต่างๆ ของโรงเรียน การเยี่ยมชมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน กิจกรรมการเรียนการสอน ห้องสมุดมีชีวิตเพื่อการเรียนรู้ กิจกรรมโครงการอาหารกลางวัน การปลูกผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น

โรงเรียนฯ ดำเนินงานตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริฯ ฉบับที่ 5 พุทธศักราช 2560-2569 จัดการเรียนการสอนระดับชั้นปฐมวัย ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6 ตั้งแต่ปี 2508 จนถึงในปัจจุบัน ซึ่งมีนักเรียน 35 คน ครู.ตชด.6 นาย ครูผู้ดูแลเด็ก 2 คน ครูโรงเรียนคู่พัฒนา 1คน ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โรงเรียนจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่1/2564 แบบ On – hand โดยครู ตชด.ได้นำถุงยังชีพพระราชทาน ใบงาน และผลผลิตทางการเกษตรไปให้นักเรียนที่บ้าน และนัดตรวจใบงานสัปดาห์ละ 2 ครั้ง

โอกาสนี้ นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานผลการเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) มีนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา 11คน ส่วนที่สำเร็จการศึกษาแล้ว 13 คน ได้ประกอบอาชีพต่างๆ เช่น วิศวกรโยธา /พนักงานบริษัทเอกชน และพยาบาล

ในปีที่ผ่านมา โรงเรียนมีผลการดำเนินงานตามแผนฯ เช่น ด้านเพิ่มโอกาสทางการศึกษา นักเรียนได้เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ครบทุกคน ด้านเสริมสร้างศักยภาพทางวิชาการ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลคะแนน Onet กลุ่มสาระวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์สูงกว่าระดับจังหวัดและประเทศ โรงเรียนยังได้รับรางวัล Best practice การปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการจัดการศึกษาปฐมวัยของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ปีการศึกษา 2562 โดยโรงเรียนได้ส่งครูผู้ดูแลเด็กไปอบรมการสอนแบบมอนเตสซอรี่ แล้วนำมาปรับใช้กับนักเรียนชั้นอนุบาล ช่วยให้เด็กมีสามาธิดีขึ้นและสร้างทักษะการดูแลตัวเองและการใช้ชีวิตประจำวันได้ดี

นอกจากนี้มีการพัฒนาระบบการเรียนการสอนโดยบูรณาการเข้ากับฐานการเรียนที่โรงเรียนจัดเป็นศูนย์บริการความรู้ 15 ฐาน อาทิ วิชาคณิตศาสตร์ ได้ให้นักเรียนชั้นอนุบาลนับจำนวนต้นไม้เป็นการเรียนรู้จากสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ด้านเสริมสร้างศักยภาพทางการอาชีพ นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการทำไม้กวาดดอกหญ้าจากปราชญ์ชาวบ้านเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น และยังได้ฝึกทำแหนมเห็ดนางฟ้าจากวิทยากร กศน.อำเภอนครไทย และได้ฝึกทำขนมโดนัทจิ๋วจากหญ้าหวาน จากวิทยากศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนอุตรดิตถ์ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้งานอาชีพที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและต่อยอดในการสร้างอาชีพต่อไป

ด้านโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน สามารถนำผลผลิตเนื้อสัตว์ ไก่ ปลา และไข่ ไปประกอบอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนได้อย่างเพียงพอ ส่วนผักและถั่วเมล็ดแห้งยังผลิตได้น้อยเนื่องจากเกิดปัญหารากเน่า โรงเรียนแก้ไขด้วยการปลูกผักในโรงเรือนพลาสติกและปลูกผักแบบยกร่องสูง รวมทั้งได้ปลูกพืชตระกูลในบริเวณที่ว่างของโรงเรียนเพื่อให้ได้ผลผลิตมากขึ้น

ส่วนน้ำอุปโภค-บริโภคของโรงเรียน มีปัญหาคุณภาพน้ำดื่มจากประปาภูเขาผ่านเครื่องกรองน้ำระบบไส้กรองจีบ(ไส้กรองกระดาษ)ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน โรงเรียนต้องนำถังไปบรรจุน้ำดื่มจากหมู่บ้านใกล้เคียงที่มีระบบกรองน้ำมาให้นักเรียนบริโภค ทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว นอกจากนี้สถานการณ์น้ำในชุมชน ราษฎรมีน้ำใช้การเกษตรไม่เพียงพอช่วงเดือนเมษายนถึงมิถุนายน และต้องการระบบกรองน้ำสะอาดสำหรับใช้อุปโภค

โอกาสนี้ ทรงติดตามผลงานของกลุ่มอาชีพในโครงการตามพระราชดำริฯ กลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านน้ำกุ่ม ที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพการทอผ้าฝ้ายและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้าย เช่น  กระเป๋าผ้า ผ้าคลุมตู้เย็น ผ้ากันเปื้อน หมวกแก๊ป  ซึ่งในปัจจุบันยังส่งจำหน่ายที่ร้านภูฟ้า ปีละ 4 ครั้ง ทำให้มีรายได้เสริมเลี้ยงครอบครัวอย่างต่อเนื่อง

ในการนี้ พระราชทานพระราโชวาทแก่ข้าราชการและคณะครู นักเรียน โดยพระราชทานคำแนะนำในการเรียนช่วงโควิด-19 ให้ทุกคนพยายามศึกษาหาความรู้ ไม่ละเลยในช่วงนี้ และต้องช่วยเหลือตนเองให้มากที่สุด

สำหรับในห้วงวันที่ 23-24 สิงหาคม 2564 นี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) โรงเรียนตำรวจตระเวนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอาทรอุทิศ หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำกุ่ม อำเภอนครไทย โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนุชเทียน หมู่ที่ 7 ตำบลบ่อภาค และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านลาดเรือ หมู่ที่ 3 ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ

ขอบคุณภาพ: มาโนชญ์ บุญยัง ปชส.อบจ.พิษณุโลก