กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงติดตามงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน รร. ตชด.พิษณุโลก -เพชรบูรณ์-อุตรดิตถ์ ผ่านสื่อออนไลน์

713

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงติดตามงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน รร. ตชด.พิษณุโลก -เพชรบูรณ์-อุตรดิตถ์ ผ่านสื่อออนไลน์

หมายกำหนดการ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโป้งตะแบก อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 5/1037 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)

วันที่ 23 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จลง ณ ห้องประชุม วังสระปทุม
– พันเอกหญิง รองศาสตราจารย์ ดร.นันทพร วีรวัฒน์ ที่ปรึกษาโครงการส่วนพระองค์ แนะนำหน่วยงานเข้าร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนอกส์ (ออนไลน์)
-ทอดพระเนตรวีดีทัศน์แนะนำโรงเรียน
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 36 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
และข้าราชการเฝ้า ฯ รับเสด็จๆ
คณะครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้นำชุมชน เฝ้า ฯ รับเสด็จ ฯ
– ครูใหญ่กราบบังคมทูลข้อมูลพื้นฐานและผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนของโรงเรียน และสถานการณ์น้ำอุปโภค บริโภค
– นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ กราบบังคมทูลรายงานผลการเรียน
– สมาชิกชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งตะแบก กราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา
-ทอดพระเนตรการสาธิตการสอน วิชา ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กิจกรรมการออกเสียงของตัวอักษรที่ถูกต้อง แบบโฟนิคส์
– ทอดพระเนตรกิจกรรมห้องสมุด
– ทอดพระเนตรกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน
– ทอดพระเนตรกิจกรรมห้องพยาบาล
-ทอดพระเนตรกิจกรรมการประกอบเลี้ยงอาหารกลางวัน และอาหารเสริมนม– ทอดพระเนตร -กิจกรรมการฝึกวิชาชีพนักเรียน
-กิจกรรมออกแบบปริ้นสกรีนหน้ากากอนามัย
-กิจกรรมหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา
-กิจกรรมการเพาะเลี้ยงหนูนา
-กิจกรรมการทำสบู่ล้างมือ
-กิจกรรมการทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ
–  ทอดพระเนตร
-กิจกรรมการเกษตร
-กิจกรรมปลูกพืช
-กิจกรรมปศุสัตว์
– กิจกรรมประมง
กลุ่มอาชีพในโครงการพระราชดำริฯ กราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินงานของกลุ่ม
– กลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านคลองบนใต้
– พระราชทานพระราโชวาท
-สมควรแก่เวลาเสด็จขึ้น

ต่อมาเวลา 13.00 น.
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านอาทรอุทิศ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 6/1038  ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส (ออนไลน์)

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ห้องประชุม วังสระปทุม
– พันเอกหญิง รองศาสตราจารย์ ดร.นันทพร วีรวัฒน์ ที่ปรึกษาโครงการส่วนพระองค์ แนะนำหน่วยงานเข้าร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนอกส์ (ออนไลน์)
-ทอดพระเนตรวีดีทัศน์แนะนำโรงเรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก อธิบดีผู้พิพากษา ภาค 6 แม่ทัพภาคที่ 3 ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 6 รองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน และข้าราชการ คณะครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้นำชุมชน เฝ้า ฯ รับเสด็จ ฯ

-ครูใหญ่กราบบังคมทูลข้อมูลพื้นฐานและผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนและสถานการณ์น้ำอุปโภค บริโภคของโรงเรียน

– นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ กราบบังคมทูลรายงานผลการเรียน
-สมาชิกชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอาทรอุทิศ กราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา
-ทอดพระเนตรการจัดการเรียนการสอน ระดับชั้นอนุบาล กิจกรรม สร้างสรรค์ ปะ ติด ข้าว
เหนียว หน่วย ข้าวเหนียวที่รัก
-ทอดพระเนตรการสาธิตการสอน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่องปรับการเรียน เปลี่ยนการสอน โดยใช้กิจกรรมโครงการพระราชดำริฯ เป็นฐานบูรณาการร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ
– ทอดพระเนตรกิจกรรมห้องพยาบาล
– ทอดพระเนตรกิจกรรมห้องสหกรณ์
– ทอดพระเนตรกิจกรรมห้องสมุด
-ทอดพระเนตรกิจกรรมประกอบเลี้ยงอาหารกลางวัน และอาหารเสริมนม
-ทอดพระเนตรกิจกรรมกิจกรรมอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น การทำไม้กวาดดอกหญ้า
-ทอดพระเนตรกิจกรรมฝึกวิชาชีพนักเรียนแปรรูปเห็ดนางฟ้า
การทำขนมเค้ก(ใช้หญ้าหวานแทนน้ำตาล)

-ทอดพระเนตรกิจกรรมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
กิจกรรมปลูกพืชผัก
-กิจกรรมปศสัตว์
-กิจกรรมประมง
กลุ่มอาชีพในโครงการตามพระราชดำริฯ กราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินงานของกลุ่ม
-กลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านน้ำกุ่ม
– พระราชทานพระราโชวาท
– สมควรแก่เวลาเสด็จขึ้น

วันที่ 24 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น.สมเด็จพระกนษิ ฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดําเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดําริ โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบ้านนุชเทียน อําเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 6/1039 ผ่านสื่ออิเลก็ ทรอนิกส์ (ออนไลน์)

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ห้องประชุม วังสระปทุม
-พันเอกหญิง รองศาสตราจารย์ ดร.นันทพร วีรวัฒน์ ที่ปรึกษาโครงการส่วนพระองค์ แนะนํา หน่วยงานเข้าร่วมประชุมติดตามการดําเนินงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนกิส์(ออนไลน์)
-ทอดพระเนตรวีดีทัศน์แนะนําโรงเรียน
-ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก อธิบดีผู้พิพากษาภาค 6 ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 6 ผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 และข้าราชการเฝ้ารับเสด็จฯ
-คณะครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้นําชุมชน เฝ้า ฯ รับเสด็จ ฯ ครูใหญ่กราบบังคมทูลข้อมูลพื้นฐานและผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน และสถานการณ์น้ําอุปโภค บริโภคของโรงเรียน
-นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ กราบบังคมทูลรายงานผลการเรียน สมาชิกชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบ้านนุชเทียน กราบบังคมทูลรายงานผล การดําเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา
-ทอดพระเนตรการสาธิตการสอน วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง คําศัพท์ เกี่ยวกับอาชีพ
-ทอดพระเนตรกิจกรรมห้องสมุด -ทอดพระเนตรความก้าวหน้าโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ตามพระราชดําริ ทอดพระเนตรกิจกรรมการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาล เรื่อง ผลไม้ ทอดพระเนตรกิจกรรมศาลาไอโอดีน
-ทอดพระเนตรกิจกรรมห้องพยาบาล
-ทอดพระเนตรกิจกรรมห้องสหกรณ์ ทอดพระเนตรกิจกรรมการประกอบเลี้ยงอาหารกลางวัน และอาหารเสริมนม ทอดพระเนตรกิจกรรมฝึกวิชาชีพนักเรียน
– การทําไข่เค็ม
– การทําสายคล้องหน้ากากอนามัย ทอดพระเนตรกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง การเพาะชํากล้าไม้ ทอดพระเนตรกิจกรรมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
-กิจกรรมปศุสัตว์
-กิจกรรมประมง
-กิจกรรมการปลูกพืชผัก / ไม้ผล – พระราชทานพระราโชวาท
– สมควรแก่เวลาเสด็จขึ้น

ต่อมาเวลา 13.00 น.
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านลาดเรือ อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
ครั้งที่ 6/1040 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ห้องประชุม วังสระปทุม
– พันเอกหญิง รองศาสตราจารย์ ดร.นันทพร วีรวัฒน์ ที่ปรึกษาโครงการส่วนพระองค์ แนะนำ
หน่วยงานเข้าร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)
ทอดพระเนตรวีดีทัศน์แนะนำโรงเรียน
– รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก รองอธิบดีผู้พิพากษา ภาค 6 รองแม่ทัพภาคที่ 3 รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 6 ผู้บังคับการอำนวยการกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
และข้าราชการ คณะครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้นำชุมชน เฝ้า ฯ รับเสด็จ ฯ
-ครูใหญ่กราบบังคมทูลข้อมูลพื้นฐานและผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน
และสถานการณ์น้ำอุปโภค บริโภคของโรงเรียน
– นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ กราบบังคมทูลรายงานผลการเรียน สมาชิกชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านลาดเรือ กราบบังคมทูลรายงานผล
การดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา
ทอดพระเนตรการสาธิตการสอน วิชาภาษาไทย เสริมทักษะการอ่านเขียน ในรูปแบบการใช้บัตร
คำเป็นสื่อการเรียนการสอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
– ทอดพระเนตรกิจกรรมระดับชั้นอนุบาล กิจกรรมสร้างสรรค์ เรื่องข้าวมหัศจรรย์
ทอดพระเนตรกิจกรรมห้องพยาบาล
– ทอดพระเนตรกิจกรรมห้องสมุด
ทอดพระเนตรกิจกรรมสหกรณ์
ทอดพระเนตรกิจกรรมการประกอบเลี้ยงอาหารกลางวัน และอาหารเสริมนม
-ทอดพระเนตรกิจกรรมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
-กิจกรรมปลูกพืช
-กิจกรรมประมง
-กิจกรรมปศุสัตว์
-สาธิตการขยายพันธุ์พืช (การต่อยอด)
-ทอดพระเนตรกิจกรรมฝึกอาชีพ การขยายพันธุ์พืช(การต่อยอด) และการเย็บแมสปิดจมูก
– ทอดพระเนตรกิจกรรมฝึกอาชีพนักเรียน การเย็บหน้ากากผ้า
-ทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ชุมชน
การแปรรูปอาหาร
-การทอผ้า
พระราชทานพระราโชวาท
สมควรแก่เวลาเสด็จขึ้น

ต่อมาวันที่ 25 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราบเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแตนบุญธรรม – บุญพริ้ง อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรคิตถ์
ครั้งที่ 2/1043 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)

 

สมเด็จพระกนิษฐาธิรายเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมรายกุมารี เสด็จลง ณ ห้องประชุม วังสระปทุม

-พันเอกหญิง รองศาสตราจารย์ ดร.นันทพร วีรวัฒน์ ที่ปรึกษาโครงการส่วนพระองค์ แนะนำ
หน่วยงานเข้าร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนอกส์ (อยินไลน์)
-ทอดพระเนตรวีดีทัศน์แนะนำโรงเรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุตรติตถ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุตรติตถ์ รองผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนดภาค 3 และข้าราชการ คณะครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้นำชุมชน เฝ้า ฯ รับเสด็จ ฯ
– ครูใหญ่กราบบังคมทูลข้อมูลพื้นฐานและผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเต็กและเยาวชน
และสถานการณ์น้ำอุปโภค บริโภคของโรงเรียน
-นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ กราบบังคมทูลรายงานผลการเรียน
– สมาชิกชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบุญธรรม – บุญพริ้ง กราบบังคมทูล
ร้ายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา
– ทอดพระเนตรการสาธิตการสอน วิซาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 การใช้บัตรรูปภาพ
เพลง และนิทาน เป็นสื่อการเรียนการสอน
ทอดพระเนตรกิจกรรมห้องพยาบาล
– ครูผู้รับผิดชอบ กราบบังคมทูลรายงานความก้าวหน้าโครงการส่งเสริมพัฒนาการเต็กปฐมวัย
ตามพระราชดำริ
-ทอดพระเนตรกิจกรรมระดับชั้นอนุบาล กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
– ทอดพระเนตรกิจกรรมห้องสหกรณ์
– ทอดพระเนตรกิจกรรมท้องสมุด
– ทอดพระเนตรกิจกรรมการประกอบเลี้ยงอาหารกลางวัน และอาหารเสริมนม
-ทอดพระเนตรกิจกรรมห้องอนุรักษ์พันธุกรรมพืช กิจกรรมน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพจากผักเชียงดา
-ทอดพระเนตรกิจกรรมการฝึกอาชีพนักเรียน ช่างตัดผมชาย
-ทอดพระเนตรกิจกรรมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
-กิจกรรมปลูกพืช
-กิจกรรมประมง
-กิจกรรมปศสัตว์
– กลุ่มอาชีพในโครงการตามพระราชดำริฯ กราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินงานของกลุ่ม
-กลุ่มพัฒนาอาชีพหัตถกรรมบ้านห้วยไผ่
พระราชทานพระราโชวาท
– สมควรแก่เวลาเสด็จขึ้น

ต่อมาเวลา 13.00 น.
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ห้องประชุม วังสระปทุม
พันเอกหญิง รองศาสตราจารย์ ดร.นันทพร วีรวัฒน์ ที่ปรึกษาโครงการส่วนพระองค์ แนะนํา หน่วยงานเข้าร่วมประชุมติดตามการดําเนินงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) ทอดพระเนตรวีดีทัศน์แนะนําโรงเรียน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35 รองผู้บังคับการ ตํารวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้กํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 31 และข้าราชการเฝ้า ฯ รับเสด็จฯ คณะครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้นําชุมชน เฝ้า ฯ รับเสด็จ ฯ

-ครูใหญ่กราบบังคมทูลข้อมูลพื้นฐานและผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน และสถานการณ์น้ําอุปโภค บริโภคของโรงเรียนนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ กราบบังคมทูล รายงานผลการเรียน

สมาชิกชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนยอดโพธิ์ทอง 1 กราบบังคมทูลรายงาน ผลการดําเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา
ทอดพระเนตรการสาธิตการสอน วิชาภาษาอังกฤษ รูปแบบ Active learning ที่เน้นให้ผู้เรียน มีส่วนร่วมและปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ด้วยตนเอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทอดพระเนตรกิจกรรมห้องสหกรณ์
-ทอดพระเนตรกิจกรรมห้องพยาบาล -ทอดพระเนตรกิจกรรมห้องสมุด

-ทอดพระเนตรกิจกรรมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
-กิจกรรมปลูกพืช
-กิจกรรมปศุสัตว์
-กิจกรรมประมง
-ทอดพระเนตรกิจกรรมการประกอบเลี้ยงอาหารกลางวัน และอาหารเสริมนม
-ทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและผลผลิตของชุมชน
-ทอดพระเนตรกิจกรรมการฝึกวิชาชีพนักเรียน
-การทําขนมอบกรอบคุกกี้
-ทอดพระเนตรกิจกรรมการอนุรักษณ์ภูมิปญัญาท้องถิ่น

-การทําไม้กวาดทางมะพร้าว
-การทํากระปุกออมสินจากกระบอกไม้ไผ่
– เย็บ ปะ ชุนและประดิษฐ์แจกันจากเศษผ้า
– กลุ่มอาชีพในโครงการตามพระราชดําริฯ กราบบังคมทูลรายงานผลการดําเนินงานของกลุ่ม
-กลุ่มพัฒนาอาชีพหัตถกรรมบ้านห้วยยาง
– ผู้ปฏิบัติงานถ่ายทอดสัญญาณ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จํากัด (มหาชน) จังหวัดอุตรดิตถ์ เฝ้า ฯ
– ผู้ปฏิบัติงานถ่ายทอดสัญญาณ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน เฝ้า ฯ
-พระราชทานราโชวาท
-สมควรแก่เวลาเสด็จขึ้น

รายงานข่าวแจ้งว่าเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564 นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมดูแลความเรียบร้อยและซักซ้อมเตรียมการรับเสด็จ กรมสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการตรวจเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนุชเทียน อำเภอชาติตระการ