ครูบาบุญชุ่ม เข้าเฝ้า สมเด็จพระสังฆราชฯ

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 เพจครูบาบุญชุ่ม ญาณสังวโร ได้เผยแพร่ภาพ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จลงพระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ประทานพระวโรกาสให้ พระครูบาบุญชุ่ม ญาณสังวโร อรัญญวาสีภิกขุ พร้อมคณะ เข้าเฝ้ากราบถวายสักการะและกราบทูลลา เพื่อไปปฏิบัติกรรมฐาน ถือศีล ปิดวาจา บำเพ็ญเพียร เป็นเวลา 3 ปี 3 เดือน 3 วัน ณ.ถ้ำเมืองแกบ ประเทศเมียนมาร์

Cr. Paisal Puechmongko