แม่ทัพภาคที่ 3 ออกโรง แถลงแสดงจุดยืนคงไว้อธิปไตย ความมั่นคงของชาติ

ระบุ”บิ๊กแดง”ไม่ใช่นักการเมือง เตือนคนรุ่นใหม่ ไตร่ตรอง มีสติ   จะมาตั้งโต๊ะถอดถอนได้อย่างไร ทำให้สังคมบิดเบือน เกลียดชัง ขัดแย้งกันเอง 

วันที่ 5 เมษายน 2562 พลโท ฉลองชัย  ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ ๓ แถลงข่าวต่อสื่อมวลชน ที่หน้า กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 3  ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ถึงการผลแก้ปัญหาไฟป่าที่มีทหารกว่า 1,400 คน มีการบูรณาการทำงานกับหลายหน่วยงานทั้งกระทรวงมหาดไทย กระทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในพื้นที่ 112 อำเภอ 248 ตำบลเพื่อดับไฟในภาคเหนือ 

พร้อมแถลงจุดยื่นของกองทัพภาคที่ 3 คือ 1.กองทัพภาคที่ 3 จะดำรงไว้ซึ่งอธิปไตย ความมั่นคงของชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์

2. กองทัพภาคที่ 3 เป็นองค์กรทหารอาชีพที่มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี มีความพร้อม ในการช่วยเหลือประเทศชาติและประชาชน ในยามวิกฤตทุกสถานการณ์ โดยจะเห็นได้จากการปราบปรามยาเสพติด การแก้ไขปัญหาน้ำท่วม-น้ำแล้ง สถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ ณ ปัจจุบัน ที่กองทัพภาคที่ 3 ได้เข้าร่วมกับทุกส่วนราชการ  ในการดำเนินการ คลี่คลายสถานการณ์ให้ดีขึ้นตามลำดับ

3. กองทัพภาคที่ 3 ขอให้พี่น้องประชาชนคนไทยทุกท่าน ได้ร่วมกันสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ร่วมรับรู้ข้อมูล ข่าวสารบ้านเมืองด้วยการไตร่ตรอง, มีสติ,      มีวิจารณาญาณ บนพื้นที่ฐานข้อเท็จจริง และข้อกฎหมาย เพื่อให้เกิดความสงบสุขร่วมกันในสังคมไทย

4. กองทัพภาคที่ 3 จะเทิดทูนไว้ซึ่งพระเดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์เจ้า และสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข พร้อมทั้งเชิญชวนประชาชนทุกท่าน ได้ร่วมกันสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีต่อคุณูปการสังคมไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

พลโท ฉลองชัย  ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3 กล่าวว่า ทหารทัพภาคที่ 3 ดำรงไว้ซึ่งอธิปไตยของชาติ ภารกิจของกองทัพภาคที่ 3 คือฃช่วยเหลือประเทศชาติ แก้ไขปัญหาต่างๆทั้งยาเสพติด ปัญหาภัยแล้งฯลฯ  นับจากนี้ จะให้ ผบ.มทบ.ทุกคน ไปชี้แจงสื่อแจงต่อประชาชนว่า จุดยืนทหารว่าพิทักษ์และหวงแหนอะไร   บางครั้งคนรุ่นใหม่ เด็กๆอายุน้อย ยังเล่นเกมอยู่ คิดง่ายทำง่าย เพราะมันไม่ใช่เรื่องจริง ข้อเท็จริงวันนี้  ประเทศชาติ มีประวัติศาสตร์ สื่อโซเซียล จะโจมตีใครไม่ต้องรับผิดชอบ แต่วันนี้มีกฎหมายบังคับอยู่ แต่ถ้าไม่ชอบใคร จะถอดถอนใคร มันไม่ใช่ กรณีซึ่งท่านผู้บัญชาการทหารบก มาโดยรับรับราชการ  ไม่ใช่มาตั้งโต๊ะถอดถอน ท่าน(”บิ๊กแดง”) ไม่ใช่นักการเมือง จะทำให้สังคมบิดเบือน เกลียดชัง ขัดแย้งกัน 

ส่วนนักศึกษานั้นมี แต่นักการเมืองรุ่นเก่าๆก็ยังมี จึงต้องส่งคนไปคุย จะมาบอกว่า คนพิษณุโลกคิดกันอย่างนั้นได้อย่างไร ไม่อยากให้บิดเบือนกัน

การบิดเบือนด้วยวาทะกรรมเป็นสิ่งสำคัญ ไม่มีที่ไหนที่เผด็จการจะเปิดให้มีการเลือกตั้ง ณ.วันนี้ ก็ผ่านการเลือกตั้งมาหลายครั้ง  เราจะสนับสนุนระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขและจะรักษาความสงบสุขใน 17 จังหวัดภาคเหนือ