อบจ.อุตรดิตถ์ จัดงบซื้อเตียงผู้ป่วยเพิ่ม 200 เตียง รพ.สนามทุ่งกะโล่ 

297

อบจ.อุตรดิตถ์ จัดงบซื้อเตียงผู้ป่วยเพิ่ม 200 เตียง รพ.สนามทุ่งกะโล่

yoSugQiUo7

วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 ที่อาคารบริหารจัดการพื้นที่ทุ่งกะโล่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นายชัยศิริ ศุภรักษ์จินดา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์อนุมัติงบประมาณเพื่อจัดหาเตียงสำหรับสนับสนุนการขยายจำนวนเตียงโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 2 จากเดิมมี จำนวน118 เตียง ขยายเพิ่มอีก 200 เตียง

เนื่องจากขณะนี้จังหวัดอุตรดิตถ์ได้รับผู้ป่วยที่เป็นคนจังหวัดอุตรดิตถ์ แต่ไปทำงานที่อื่นและแจ้งความประสงค์ที่จะกลับมาทำการรักษาตัวที่บ้านเกิดเพิ่มมากขึ้น ทำให้จำนวนยอดผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในจังหวัดอุตรดิตถ์ มียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นต่อวันเป็นจำนวนมาก

ซึ่งกำลังจะเกินขีดความสามารถของโรงพยาบาลทุกแห่งในการรับดูแลผู้ป่วย ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดจึงจำเป็นต้องเร่งดำเนินการขยายจำนวนเตียงโรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับผู้ป่วยตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้ดังกล่าว

ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน