วัฒนธรรมอุตรดิตถ์ จัดประกวดเล่าขาน “ ตำนานพื้นบ้าน”

455

เมื่อวันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมศรีพนมมาศ ชั้น 2 และห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

นายสุรพันธ์ เจริญทรัพย์ วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดงานและประธานกรรมการตัดสินการประกวดเล่าขาน ตำนานพื้นบ้าน หรือตำนานชุมชนตนเองในจังหวัดอุตรดิตถ์ ภายใต้โครงการส่งเสริมสนับสนุน

yoSugQiUo7

การอนุรักษ์ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2564 ซึ่งสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดขึ้นภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชุมชน และเพื่อส่งเสริมการอ่าน และการใช้ภาษาถิ่น ภาษาชุมชนหรือภาษาพื้นบ้าน โดยแบ่งการประกวดออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่ ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาหรืออาชีวศึกษา ซึ่งมีสถานศึกษาต่างๆ ส่งเข้าประกวดจำนวนมาก และมีผลการตัดสิน ดังนี้

– ระดับประถมศึกษา
รางวัลชนะเลิศ เด็กหญิงหนึ่งมีนา เพ็ชรนารถ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เด็กหญิงแพรธวรินทร์ รัตนคุณศาสตร์ โรงเรียนนาอินทร์วิทยาคม
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เด็กหญิงณัจฉริยา สรงสุวรรณ โรงเรียนอุตรดิตถ์
รางวัลชมเชย 1 เด็กชายคิมหันต์ วารินทร์ โรงเรียนชุมชนวัดบรมธาตุ
รางวัลชมเชย 2 เด็กหญิงณรินรัตน์ รอดอยู่ โรงเรียนปากคลอง

– ระดับมัธยมศึกษาหรืออาชีวศึกษา
รางวัลชนะเลิศ นายภูริภัทร เข็มเพ็ชร โรงเรียนอุตรดิตถ์
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 นางสาวหนึ่งฤทัย ภู่ผิว โรงเรียนนาอินทร์วิทยาคม
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 นางสาวปานรวี กล้าหาญ โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ
รางวัลชมเชย 1 นายเฉลิมชัย วันจันตรา โรงเรียนนาอินทร์วิทยาคม
รางวัลชมเชย 2 นายธีรสิทธิ์ ขันเกษตร โรงเรียนพิชัย


นายสุรพันธ์ เจริญทรัพย์ วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวเพิ่มเติมว่าการประกวดเล่าขาน ตำนานพื้นบ้านดังกล่าว เป็นการส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนคนอุตรดิตถ์ได้เรียนรู้ รักและภาคภูมิใจในชุมชนพื้นบ้านตนเอง และส่งเสริมการอ่านการใช้ภาษาไทย การใช้ภาษาถิ่น ตามแผนแม่บทส่งเสริมการอ่านของรัฐบาล และนโยบายสืบสาน รักษา วัฒนธรรมอันดีงามของกระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งต้องขอบคุณสถานศึกษาทุกแห่งที่ให้ความร่วมมือส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวด และขอบคุณคณะกรรมการตัดสินการประกวดซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในจังหวัดอุตรดิตถ์ ประกอบด้วย อาจารย์ปิยนุช เส็งชา ผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาไทย อาจารย์วรพรรณ สุวรรณชื่น ผู้ทรงคุณวุฒิด้านตำนานพื้นบ้านและ อาจารย์ประทีป ทิมให้ผล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเล่าเรื่อง โดยมีตำนานพื้นบ้านในจังหวัดอุตรดิตถ์ที่ได้เล่าขานร่วมการประกวดหลายเรื่อง เช่น ตำนานเมืองลับแล ตำนานเวียงเจ้าเงาะ ตำนานบึงหล่ม ตำนานคนท่าปลา ตำนานนักรบกล้าพระยาพิชัยดาบหัก ตำนานคนวังกะพี้ เป็นต้น


ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน