รร.เทศบาลวัดดอนแก้ว สอนดำนาอินทรีย์แบบ New Normal สืบสานต่อยอดตามรอยเท้าพ่อ ทางออนไลน์ (คลิป)

474

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว กิจกรรมดำนาอินทรีย์แบบ New Normal สืบสานต่อยอดตามรอยเท้าพ่อ โดยให้นักเรียนเรียนรู้ทางออนไลน์

วันนี้ 17 กรกฎาคม 2564 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19 ในพื้นที่ชายแดนอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ทำให้ นางวาสนา เบ้านี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว นำ คณะครู โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ร่วมกิจกรรม ดำนาอินทรีย์ แบบ New Normal โดยในปีนี้ ได้มีการจัดกิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น เข้าสู่ปีที่ 16 โดยกำหนดกิจกรรม เฉพาะครูและศิษย์เก่า จำนวนไม่เกิน 50 คน และร่วมปฏิบัติตามมาตรการควบคุมป้องกันโควิด 19

yoSugQiUo7

 


นางวาสนา เบ้านี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว เปิดเผยว่า กิจกรรมในครั้งนี้เป็นกิจกรรมการเรียนการสอน หลักสูตรเพิ่มเติมการทำนาอินทรีย์ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งมุ่งเน้นสร้างความตระหนักให้นักเรียนมีจิตสำนึกในความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ตลอดจนสังคมที่นักเรียนอยู่เกิดความรักความหวงแหนทรัพยากรที่มีอยู่และรู้คุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น


เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19 รวมทั้งกิจกรรมในครั้งนี้ มีห้วงระยะเวลาการตกกล้าและดำนา ทำให้ไม่สามารถจะให้นักเรียน จะมาร่วมกิจกรรมดำนาเหมือนเช่นปีก่อนๆได้ ทางโรงเรียนจึงมีการปรับเปลี่ยน กิจกรรมแบบ New normal ให้นักเรียนต้องเรียนรู้อยู่ที่ บ้าน หรือ Learn From Home และเปลี่ยนรูปแบบจากนักเรียนลงมือปฏิบัติ เป็นการเรียนกาสอนแบบ การสาธิตการเรียนรู้แทน ตามหลักสูตรการทำนาอินทรีย์


ด้านนายณัฐิวุฒิ โชติมนต์ เป็นครูผู้รับผิดชอบโครงการ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19 ทำให้ทางโรงเรียนปิด ต้องมีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์แทน กิจกรรมการทำนา โดยปกตินักเรียนจะได้ร่วมลงมือปฏิบัติอย่างสนุกสนาน แต่จากสถานการณ์ดักล่าว และเพื่อให้ กิจกรรมการทำนานั้น ดำเนินกิจกรรม ให้จบหลักสูตร ทางโรงเรียนจึงปรับรูปแบบ เป็นการเรียนการ สอนภาคปฏิบัติให้นักเรียนได้เห็น ในลักษณะการสาธิต มีการบันทึกภาพสาธิตจัดการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ ผ่านทางออนไลน์ที่อยู่บ้านแทน