กรมทรัพยากรน้ำเดินหน้าใช้น้ำคุ้มค่าลดภัยแล้ง
กรมทรัพยากรน้ำ เตรียมนำเอาฟาร์มเลเอ้าท์โครงการระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ที่กองบิน 46 ไปศึกษาเพิ่มเติมเพื่อให้การใช้ทรัพยากรน้ำเกิดความคุ้มค่าสูงสุด เพื่อลดปัญหาภัยแล้งและลดการใช้พลังงาน
จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 2 เมษายน 2562 ที่โครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงกองบิน 46 ตำบลบึงพระ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายยรรยง อินทฤทธิ์ ผู้ตรวจกรมทรัพยากรน้ำ เดินทางมาติดตามผลการดำเนิน การสนับสนุนโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการศูนย์การเรียนรู้กองบิน 46 ตำบลบึงพระ อำเภอเมืองพิษณุโลก เพื่อสนับสนุนการดำเนินการโครงการเกษตรพอเพียง ปลูกพันธุ์พืชที่หลากหลาย และพันธุ์พืชหายากในพื้นที่และเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้กับราษฎรต่าง ๆ และกำลังพลในค่าย เพื่อนำไปสร้างอาชีพ เกษตรกรปลูกพืชเศรษฐกิจใช้น้ำน้อยเมื่อปลดประจำการ

ซึ่งโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นการใช้ระบบจากแผงโซล่าเซลล์ ขนาด 2 เมตร x 1 เมตร จำนวน 6 แผง ผลิตกระแสไฟฟ้าได้แผงละ 300 วัตต์เพื่อแปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าผ่านตู้แปลงกระแสไฟฟ้า สำหรับแปลงกระแสไฟฟ้าจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ส่งเข้าเครื่องสูบน้ำผิวดิน ขนาด 4,000 วัตต์ โดยส่งน้ำขึ้นหอถังสูง 20 เมตร ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร โดยมีกำลังการสูบน้ำเฉลี่ยอยู่ที่ 100 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน เพื่อส่งน้ำสนับสนุนให้กับแปลงเกษตรในโครงการ


โครงการระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ตามที่กรมทรัพยากรน้ำ ได้จัดทำขึ้น เพื่อนำน้ำจากแหล่งน้ำประเภทหนอง คลอง บึง หรือทางน้ำ ไม่ว่าจะเป็นแหล่งน้ำจากการพัฒนาของกรมทรัพยากรน้ำ หรือแหล่งน้ำธรรมชาติ หรือแหล่งน้ำที่ได้รับการพัฒนาจากหน่วยงานอื่นๆ โดยแหล่งน้ำนั้น ต้องมีศักยภาพมาใช้ในการส่งเสริมภาคการเกษตรครัวเรือนหรือพืชผักเศรษฐกิจใช้น้ำน้อย โดยมุ่งเน้นสนับสนุนให้เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายเล็งเห็นความคุ้มค่าในการปลูกพืชเศรษฐกิจที่ใช้น้ำน้อย เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเพาะปลูกรับมือกับภัยแล้งที่รุนแรงมากขึ้นในช่วงฤดูแล้ง และให้ราษฎรในพื้นที่ได้เรียนรู้การบริหารจัดการน้ำจากโครงการดังกล่าวร่วมกันเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืนต่อไป


นายยรรยง อินทฤทธิ์ ผู้ตรวจกรมทรัพยากรน้ำ เปิดเผยว่า นอกเหนือจากการดำเนินการเติมน้ำให้แหล่งน้ำแก่ประชาชนทุกพื้นที่ทั้งจากบนผิวดินและใต้ดินที่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวได้ดำเนินอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาแล้ว สิ่งที่สำคัญที่สุดไม่แพ้กันคือการแก้ไขปัญหาในระยะยาวคือการส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาปลูกพืชใช้น้ำน้อย ใช้น้ำให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุดกับที่เสียไป พืชผักสวนครัวจึงเป็นทางเลือกที่มีความคุ้มค่ามากกว่าทำนาปลูกข้าว จึงเตรียมนำเอาฟาร์มเลเอ้าท์การใช้พื้นที่ให้สอดคล้องกับน้ำต้นทุนจากระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ไปศึกษาเพิ่มเติมเพื่อให้การใช้ทรัพยากรน้ำเกิดความคุ้มค่าสูงสุด เพื่อลดปัญหาภัยแล้งและลดการใช้พลังงาน และเผยแพร่ เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกร หันมาเพาะปลูกพืชใช้น้ำน้อยให้เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง


ขณะนี้ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 ได้เร่งดำเนินการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นที่อื่น ๆ ในพื้นที่รับผิดชอบ 6 จังหวัด ได้แก่ น่าน แพร่ อุตรดิตถ์ สุโขทัย พิจิตร และพิษณุโลก ในแหล่งน้ำที่มีศักยภาพ เพื่อส่งน้ำต้นทุนจากแหล่งน้ำให้กับประปาหมู่บ้าน หรือพื้นที่ห่างไกล เป็นการสร้างรายได้เพิ่มขึ้นให้กับเกษตรกรในช่วงฤดูแล้ง เนื่องจากเล็งเห็นถึงความคุ้มค่าและเพิ่มผลผลิตในการปลูกพืชเศรษฐกิจใช้น้ำน้อย สร้างการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเพาะปลูกของเกษตรกร เพื่อรับมือกับความรุนแรงของภัยแล้ง รวมทั้งให้ประชาชนตระหนักถึงการใช้พลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานทดแทนการใช้พลังงานไฟฟ้าและลดการใช้น้ำมัน และลดการย้ายถิ่นฐาน