“จุติ”ขับเคลื่อนปลูกพืชสมุนไพรพิษณุโลก  สิรินธรวัลลี-ไผ่ดำ-กัญชาพันธุ์ดี 1 ใน 5  ของโลก

700

“จุติ”ขับเคลื่อนปลูกพืชสมุนไพรพิษณุโลก  สิรินธรวัลลี-ไผ่ดำ-กัญชาพันธุ์ดี 1 ใน 5  ของโลก

yoSugQiUo7

วันที่ 10 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. ที่ศาลาประชาคม  ศาลากลางจังหวัด
พิษณุโลก นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.)
เป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU เรื่อง การขับเคลื่อน “พืชทางเลือก” สมุนไพร
เศรษฐกิจฐานราก ระหว่างสภาเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลก และ 8 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพิษณุโลก นิคมสร้างตนเองบางระกำ นิคมสร้างตนเองทุ่งสาน จังหวัดพิษณุโลก และเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพรจังหวัดพิษณุโลก

การลงนามความร่วมมือ MOU ในการแสดงพลังร่วมขับเคลื่อนพืชทางเลือกสมุนไพร เศรษฐกิจฐานรากอย่างเป็นรูปธรรมประโยชน์ของผู้ด้อยโอกาส กลุ่มเปราะบาง และเครือข่ายเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก

นายจุติ กล่าวว่า รัฐบาลมีเป้าหมายในการพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีรายได้สูง โดยใช้พื้นที่เกษตรให้เกิดผลผลิต นับว่าเป็นความน่ายินดีที่สภาเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยสถาบัน การศึกษาต่างๆ ในพื้นที่ เข้ามาให้การสนับสนุนด้านองค์ความรู้ นวัตกรรมที่เหมาะสม ตลอดจนการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืชทางเลือกสมุนไพรเศรษฐกิจฐานราก การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตร ตลอดจนสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรและชุมชน

รมว.พม.กล่าวอีกว่า การลงนามบันทึกความร่วมมือจากสภาเกษตกร มหาวิทยาลัย จังหวัดพิษณุโลก สิ่งที่ต้องการ คือสมุนไพรเป็นธุรกิจที่สร้างรายได้ปีหนึ่งหลายแสนล้านบาท ฉะนั้นวัตถุดิบเป็นหัวใจสำคัญและข้อมูลจากวิทยาลัยการสาธาณสุขสิรินธรพิษณุโลก ได้พิสูจน์แล้วว่าพันธุ์หายากพันธุ์ที่มีคุณภาพอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกนี่เอง ทั้งที่อ.นครไทย และ อ.วังทอง จึงได้ตัดสินใจกันว่าสภาเกษตรกร วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรนั้น จะช่วยกันพัฒนาพันธุ์พืช เพื่อให้พันธุ์ดีๆเหล่านี้ได้สามารถไปกระจายให้เกษตกร และปลูกสร้างคุณค่าได้ทำน้อยได้มาก ทำในสิ่งที่ตลาดต้องการและเป็นพันธุ์ที่มีมูลค่าสามารถนำไปเป็นวัตถุดิบที่สำคัญในการผลิตเป็นพันธุ์เครื่องเสริมความงามได้มูลค่าหลายแสนล้านบาท ฉะนั้นเมื่อจังหวัดพิษณุโลกนั้นเป็นจังหวัดที่ทดสอบประสิทธิภาพมีประสิทธิผล เพื่อสำเร็จแล้วนำไปขยายจังหวัดอื่นๆต่อไป

รายงานข่าวแจ้งว่าสำหรับสมุนไพรของดีหายากที่มีคุณภาพของจังหวัดพิษณุโลกในการผลิตสมุนไพร คือ กัญชาเป็นสายพันธุ์ที่ดีที่สุด 1 ใน 5 ของโลกอยู่ในพื้นที่อำเภอนครไทย และพื้นที่อำเภอวังทอง คือ สิรินธรวัลลี ,ไผ่ดำ ,หัวเข่าคลอน, จำปาขาว