กระทรวง พม.เชิญ “สุวิทย์ เมษินทรีย์” ให้แนวทางขับเคลื่อนภารกิจ มุ่งพัฒนาคนด้อยโอกาส

475

กระทรวง พม.เชิญ “สุวิทย์ เมษินทรีย์” ให้แนวทางขับเคลื่อนภารกิจ มุ่งพัฒนาคนด้อยโอกาส

yoSugQiUo7

วันที่ 7 ก.ค. 64 นายจุติ ไกรฤกษ์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานเปิดการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “มองภาพอนาคตสังคมไทยและทิศทางการขับเคลื่อนงานของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในอนาคต” โดยมี ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นองค์ปาฐกถา ผ่านโปรแกรม ZOOM

โดยมี นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวง พม. คณะผู้บริหารกระทรวง พม. ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค ร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

นายจุติ กล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้กระทรวง พม. ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานไปสู่รูปแบบ New Normal โดยผนึกกำลังจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกันวางอนาคต มีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาของประชาชนในระดับพื้นที่ บูรณาการข้ามหน่วยงาน และข้ามกระทรวง มุ่งให้ความสำคัญกับการพัฒนาคน เพื่อให้ทุกคนมีภูมิต้านทานต่อความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในยุคดิจิทัล ทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และสิ่งแวดล้อม

สำหรับปาฐกถาพิเศษของ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ อดีต รมว.อว. มีประเด็นสำคัญ ดังนี้

1. VUCA World

2. โลกเปลี่ยน คนปรับ ความพอเพียงในโลกหลังโควิด-19

3. การปรับบทบาทของกระทรวง พม.ในอนาคต

4. การทำงานแบบใหม่กับเครือข่ายกลไกต่างๆ

5. รัฐสวัสดิการ ลดความเหลื่อมล้ำได้จริงหรือไม่

6. การขยับชั้นทางสังคม พร้อมกันนี้ ดร.สุวิทย์ ยังได้ให้แนวทางขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวง พม. ในสถานการณ์โลกปัจจุบัน โดยมุ่งพัฒนาคนด้อยโอกาสให้เป็นคนได้โอกาสในที่สุด ซึ่งถือเป็นการพัฒนาคนและความมั่นคงของมนุษ์ โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง