วัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก จัดงานวันอนุรักษ์มรดกไทย


วันที่ 2 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น. ศาลาประชาคมจังหวัดพิษณุโลก อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ดร. สุรชัย มณีประกร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดงานวันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช 2562 โดยมี ดร. เปรมฤดี ชามพูนท ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก นางสุวิมล เกตุศรีบุรินท์ วัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก และผู้เข้าร่วมพิธีให้การต้อนรับ

วันอนุรักษ์มรดกไทย ถือว่าเป็นวันของประชาชนชาวไทย ซึ่งจะต้องตระหนักในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงบำเพ็ญพระราชณียกิจและพระจริยวัตรในด้านการอนุรักษ์มรดกของชาติในสาขาต่างๆ คือพระพุทธศาสนา ภาษาไทยและวรรณกรรม ประวัติศาสตร์และโบราณคดี งานช่างสถาปัตยกรรมและดนตรีไทย สมควรที่ประชาชนชาวไทยการน้อมเกล้าเทิดพระเกียรติพระองค์


สภาวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลกได้รับการประกาศแต่งตั้งเป็นองค์กรภาคเอกชนที่ดำเนินงานด้านวัฒนธรรม ซึ่งรัฐบาลมีนโยบายกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นทุกเรื่อง โดยเฉพาะวัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นวัฒนธรรมของประชาชน ควรให้ประชาชนผู้เป็นเจ้าของวัฒนธรรมในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานวัฒนธรรมให้มากขึ้น สภาวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลกได้ดำเนินงานในทุกระดับตั้งแต่ระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล และชุมชน โดยประชาชนและทำเพื่อประชาชนในท้องถิ่นต่างๆและได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เครือข่ายวัฒนธรรม จำนวน 102 แห่ง มาร่วมกันเถิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามราชกุมารี ในครั้งนี้