พิษณุโลก จัดงานวันสายใจไทย

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ณ สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พลตรี จิรเดช กมลเพ็ชร รองแม่ทัพภาคที่ ๓ เป็นประธานในงานวันสายใจ เพื่อเฉลิมพระ-เกียรติ เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

“๒ เมษายน ของทุกปี เป็นวันสายใจไทย” ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพ-รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จึงโปรดเกล้าให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงดำรงตำแหน่งเป็นองค์ประธานและ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับมูลนิธิสายใจไทยไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์นับแต่นั้นเป็นต้นมา

การก่อตั้งมูลนิธิสายใจไทยขึ้นเป็นไปตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงห่วงใยในความทุกข์ของราษฎรผู้เสียสละเพื่อป้องกันประเทศชาติ ผู้ต้องบาดเจ็บ ทุพพลภาพ จนไม่สามารถประกอบอาชีพได้ดังเดิม พระองค์ได้มี พระราชปรารภถึงระเบียบวิธีการช่วยเหลือผู้สละชีพ เพื่อชาติว่านอกเหนือจากเงินช่วยเหลือจากหน่วยราชการ ซึ่งในขณะนั้นต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณาเป็นเวลานานแล้ว ยังเป็นจำนวนเงินไม่มากนัก อีกทั้งอาสาสมัครที่บาดเจ็บทุพพลภาพหรือเสียชีวิต จะไม่มีสิทธิ์ได้รับความช่วยเหลือเช่นเพื่อนทหารและตำรวจร่วมสมรภูมิ

ในการนี้ ชมรมสายใจไทยจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดพิจิตร จึงกำหนดจัดงานวันสายใจไทย เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเป็นการรำลึกถึงในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงมีต่อพสกนิกรทุกหมู่เหล่า