อุตรดิตถ์ ไม่พบผู้ป่วยโควิดเป็นเวลา 99 วัน ย้ำทุกคนปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T อย่างเคร่งครัด

148

จังหวัดอุตรดิตถ์ไม่พบผู้ป่วยโควิดเป็นเวลา 99 วันแล้ว ขณะที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฯ ย้ำทุกคนที่มาจากพื้นที่จังหวัดเสี่ยงสูงต้องปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T อย่างเคร่งครัด ในการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (Covid-19)

บ่ายนี้ (7 เม.ย.64) ที่ห้องประชุมสวางคบุรี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดอุตรดิตถ์ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และศูนย์ปฏิบัติการควบคุมาโรคจังหวัดอุตรดิตถ์ (ศปก.จ.อต.) ตามมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยมี นายพิภัช ประจันเขตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ นายพยงค์ ยาเภา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์การเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (Covid-19) ของจังหวัดอุตรดิตถ์ซึ่งจนถึงวันนี้ไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 เป็นเวลา 99 วันแล้ว และทำการฉีดวัคซีนแก่บุคลากรทางการแพทย์ จำนวน 114 คน รวมทั้ง อสม.ในอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 120 คน เน้นในกลุ่ม COVID WARD,บุคลกรใน ARI Clinic ทีมเก็บส่งตรวจ Swab กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจทางห้องปฏิบัติการ Lab Covid เมื่อวันที่ 6 เม.ย.64 และจะดำเนินการฉีดวัคซีนฯต่อไปในส่วนของโรงพยาบาลชุมชน 8 แห่ง โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหักและโรงพยาบาลพิษณุเวช ในวันที่ 9 เม.ย.64 นี้


ที่ประชุมมีการวิเคราะห์สถานการณ์ กลุ่มก้อน (cluster)การติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ ช่วงวันที่ 1 – 7 เมษายน 2564 ทั้งกลุ่มผู้ต้องขังและผู้คุมเรือนจำนราธิวาส กลุ่มสถานบันเทิง ผับ บาร์ กทม. ที่กระจายในหลายจังหวัดในขณะนี้ โดยจังหวัดอุตรดิตถ์ยังคงเข้มมาตรการ D-M-H-T-T อย่างเคร่งครัด ในการเฝ้าระวังผู้เดินทางกลับจากต่างประเทศ/ต่างจังหวัด/กลุ่มเสี่ยงสัมผัส และการดำเนินงานตามแนวทางการเฝ้าระวัง/ป้องกัน/ควบคุมโรคฯ ตลอดจนรับทราบข้อสั่งการจากส่วนกลางในการตรวจสอบการใช้อาคารสถานที่และการดำเนินการของเจ้าของหรือผู้จัดการสถานที่ และปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T เร่งตรวจสอบสถานประกอบการ ให้ใช้แพลตฟอร์ม Thai Stop Covid Plus รณรงค์ทำความสะอาดสถานที่ชุมชน ที่สาธารณะ เช่น ตลาด ส้วมสาธารณะ ซึ่งให้มีการประเมินความเสี่ยงก่อนเข้าไปใช้บริการ การบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคฯ การติดตามการเดินทางเข้า-ออก ของประชาชนตามบริเวณชายแดน (สปป.ลาว) มาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 ในเรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งงดการเยี่ยมตั้งแต่ 5 เม.ย. – 5 พ.ค.64 โดยสามารถเยี่ยมผ่านทางแอปพลิเคชั่นไลน์ และมาตรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง


สำหรับมาตรการของจังหวัดอุตรดิตถ์ กำหนดให้ทางฝ่ายปกครอง ดำเนินการบูรณาการให้ครบทุกฝ่ายให้มีการตรวจประเมินควบคุมกำกับการปฏิบัติการตามมาตรการ D-M-H-T-T โดยทีม ศปก.อ./ศปก.เทศบาลไม่ให้มีการฝ่าฝืนมาตรการอย่างเด็ดขาดเข้มในห้วงเทศกาลสงกรานต์ รวมทั้งการตรวจหาเชื้อในกลุ่มพนักงานในผับ บาร์ คาราโอเกะ หลังผ่านพ้นเทศกาลสงกรานต์

ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน