พิษณุโลก สั่งปิดเรียนอีก 14 วัน 28 มิ.ย.-11 ก.ค.ตั้ง 5 ด่านตรวจคัดกรองเข้ม

535

วันที่ 26 มิถุนายน 2564 ที่ห้องประชุม บุณยวงศ์วิโรจน์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ไม่รู้จะทำอะไรคิดวิเศษผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานการประชุม คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก และมีมติ ให้ปิดสถานที่รับเลี้ยงเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจนถึงวันที่ 11 กรกฎาคม 2564 ส่วนสถานศึกษาสถาบันกวดวิชาให้งดการเรียนการสอนแบบ Onsite ยกเว้น สถานศึกษาที่มีนักเรียนพักประจำ ให้ดำเนินการเรียนการสอนตามปกติกรณีที่ครูผู้สอนไม่ได้พักประจำในสถานศึกษาให้ปรับรูปแบบการเรียนการสอนเป็นแบบ Online ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน – 11 กรกฎาคม 2564


ทางด้านนายรณชัย จิตวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก ได้ประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ทั้งในพื้นที่และระดับประเทศ  จึงเสนอให้มีการดำเนินการจัดตั้งด่านคัดกรองเฝ้าระวังอีกครั้งในช่วงตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน – 11 กรกฎาคม 2564 โดยให้บูรณาการร่วมกันระหว่างฝ่ายปกครองจังหวัด  ตำรวจภูธร สาธารณสุข อสม. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตรวจเข้มด่านหลัก จำนวน 5 ด่าน ได้แก่ด่านวังเป็ด อ. บางระกำ ด่านสันติบันเทิง อ.บางกระทุ่ม ด่านคลองเมม อ. พรหมพิราม ด่านบ้านแยง อ.นครไทย ด่านท่างาม อ.วัดโบสถ์

yoSugQiUo7


นอกจากนี้ ให้ตรวจตรา ด่านรองในชุมชน/หมู่บ้าน เพื่อคัดกรองเฝ้าระวังผู้ที่เดินทางเข้าจังหวัด ค้นหากลุ่มเสี่ยงและเข้าถึงเพื่อการควบคุมโรคได้อย่างรวดเร็ว