วัดโพธิคุณ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก จัดพิธีบรรพชาอุปสมบท พระภิกษุสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 1 เมษายน 2562 ที่วัดโพธิคุณ ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก พระครูสุธีวุฒิคุณ รองเจ้าคณะอำเภอแม่สอด เจ้าอาวาสวัดโพธิคุณ ร่วมจัดพิธีบรรพชาอุปสมบท พระภิกษุสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีท่านเจ้าคุณ พระสุนทรสมาจาร ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอแม่สอด เป็นพระอุปัชฌาย์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 64 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน 2562

เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีแก่พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า โดยมีพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก ซึ่งการจัดพิธีบรรพชา อุปสมบท ในครั้งนี้ ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น เนื่องจากมีคณะศรัทธา ของวัดโพธิคุณ ร่วมทำบุญสมทบทุน เป็นเจ้าภาพ จัดงานในครั้งนี้ กว่า 100 ราย


พระครูสุธีวุฒิคุณ รองเจ้าคณะอำเภอแม่สอด เจ้าอาวาสวัดโพธิคุณ เปิดเผยว่า สำหรับโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2562 ในครั้งนี้ เป็นโครงการที่ ทางวัดโพธิคุณ ได้จัดขึ้น ร่วมกับพุทธศาสนิกชน เป็นประจำทุกปี เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรมให้แก่เด็กและเยาวชน ในช่วงปิดภาคเรียน

เพื่อสืบทอดเจตนารมณ์ของหลวงพ่อมหาวิบูลย์ พุทธญาโณ เจ้าอาวาสวัดโพธิคุณรูปแรก ของวัดโพธิคุณ ที่จัดการบรรพชา อุปสมบท ภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในช่วงระหว่างวันที่ 1-30 เมษายน ของทุกปี เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาทั้งทางโลกและทางธรรม ประกอบคู่กัน เป็นรากฐานและประคับประคอง ในการดำเนินชีวิต ตลอดจน เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีการบรรพชาอุปสมบทในพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรืองสืบไป


สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2562 ในครั้งนี้ โดยมีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ บรรพชาอุปสมบท รวม 50 รูป โดยแยกเป็น สามเณร 40 รูป และพระภิกษุ 10 รูป
ภาพ-ขาว/ไพฑูรย์ สุขแว่น