พิษณุโลก มอบประกาศนียบัตรสตรีและเด็กสถานคุ้มครองฯผ่านการฝึกอบรมอาชีพ

วันที่ 1 เมษายน 2562 ดร.สุรชัย มณีประกร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการฝึกอาชีพ หลักสูตร 360 ชั่วโมง จัดโดย สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก สังกัดกองต่อต้านการค้ามนุษย์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ซึ่งมีภารกิจคุ้มครองกลุ่มเป้าหมาย 2 กลุ่ม 1. สตรีอายุไม่เกิน 18 ปี ที่ต้องเข้ารับการคุ้มครองตามพระราชบัญญัติป้องกันและการปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 หรือสตรีอายุ 18 ปีที่มีความสมัครใจ 2. เด็กและสตรีที่เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 เพื่อบำบัดฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจ ทักษะชีวิต ส่งเสริมด้านการศึกษา ให้การช่วยเหลือด้านกฏหมาย พัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาอาชีพ

โดยมี นายพงษ์ศักดิ์ ชูชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ/ผู้แทนจากหน่วยจาก One Home พิษณุโลก, องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุลา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก สถานีตำรวจภูธนิคมสร้างตนเอง อำเภอบางระกำตลอดจนคณะเจ้าหน้าที่จากโรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยาและโรงเรียนบ้านหนองกุลา เข้าร่วมงาน

ทั้งนี้ กิจกรรมประกอบด้วย การมอบใบประกาศนียบัตรให้ผู้เข้ารับการฝึกอาชีพที่ผ่านการทดสอบความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ จำนวน 35 คน จากแผนกฝึกอาชีพ 4 แผนก ได้แก่
แผนกการช่างประดิษฐ์
แผนกอาหารและโภชนาการ
แผนกส่งเสริมสุขภาพและความงาม แผนกตัดเย็บเสื้อผ้าและจักรอุตสาหกรรม
ตลอดจนการจัดแสดงบูธสาธิตจากแผนกการฝึกอาชีพต่างๆ และงานการศึกษา (กศน.)

โดยตลอดระยะเวลาการฝึกอาชีพ ผู้รับการฝึกอาชีพได้มีความกระตือรือร้นในการฝึกปฏิบัติเป็นอย่างดี ทั้งนี้ในด้านการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้นั้น ได้มีการผลิตสินค้า Brand “ทอฝัน by พม.” ซึ่งเป็นที่รู้จักและได้รับความสนใจ อีกทั้งยังมียอดจำหน่ายอย่างต่อเนื่อง เช่น กระเป๋าดรีม ซึ่งเป็นกระเป๋าเอนกประสงค์ตัดเย็บด้วยความเรียบร้อยสวยงาม ตกแต่งด้วยงานปักและงานโครเชต์ที่เป็นเอกลักษณ์ และกระเป๋าเดลี่ที่เน้นงานปักลวดลายธรรมชาติ ส่วนหนึ่งเป็นการเพิ่มรายได้ให้ผู้รับการคุ้มครอง เป็นขวัญกำลังใจในการออกไปประกอบอาชีพ และไม่ตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ซ้ำอีก

ในวันที่ 1 เมษายนของทุกปี เป็นวันคล้ายวันก่อตั้งสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเดิมชื่อ “สถานสงเคราะห์หญิงบ้านสองแคว จังหวัดพิษณุโลก” สังกัดกองสัมมาอาชีวสงเคราะห์
กรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ได้ก่อตั้งเมื่อ วันที่ 1 เมษายน 2539 ในการนี้ นายพงษ์ศักดิ์ ชูชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และผู้รับการคุ้มครอง ร่วมพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา ทำบุญตักบาตร ฟังธรรม ถวายภัตตาหารเช้า ปัจจัย เครื่องไทยธรรมให้แก่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป เพื่อเป็นการระลึกถึงความสำคัญและประวัติความเป็นมาของสถานคุ้มครอง